НСЕОП със становище по проекта за промени на ЗОП, предлага облекчени правила при поръчките за лекарства

Националното сдружение на експертите по обществени поръчки (НСЕОП) излезе с официално становище и предложения за промени в законодателството по обществени поръчки и по Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за обществените поръчки (във връзка с обществената консултация. открита на 07.07.2020 г.).

Направените предложения са приети въз основа на разменена кореспонденция и дебат в рамките на експертната общност по ЗОП и поставят специален акцент върху необходимостта от облекчаване на правилата при поръчки за доставка на лекарства и медицински изделия.

Освен текстовете, имащи отношение към възможностите за оптимизиране на лекарствената политика, от НСЕОП правим и други предложения, целящи прецизиране на проблематични норми на ЗОП и оптимизиране на правната рамка в сектора.

От НСЕОП изразяваме надежда, че ще срещнем подкрепа и разбиране за направените констатации и конструктивни предложения, като с това отново ще се утвърдят принципите на откритост, съгласуваност, диалогичност и единодействие при създаване и развитие на нормативната рамка в сектора на обществените поръчки.

С предложенията може да се запознаете тук.

НСЕОП

Националното сдружение на експертите по обществени поръчки е сдружение с нестопанска цел, регистрирано по Закона за юридическите лица с нестопанска цел.