„Събиране и анализ на информация за обществените поръчки, свързана с пандемията от COVID-19“ за 2021г.

ВАЖНО: В платформата за отворени данни на този сайт, в т.ч. всички бази данни и таблици, които са част от нея, е представена публична информация за обществени поръчки, която е събрана от Регистъра на обществените поръчки /РОП/, или предоставена по Закона за достъп до обществена информация /ЗДОИ/”. НСЕОП не носи отговорност за качеството, точността, надеждността или актуалността на информацията, придобита от посочените публични източници или трети страни. Всички данни в платформата за отворени данни са оповестени само за информационни, нетърговски цели. За юридически цели се препоръчва да се направи справка с оригиналните документи в РОП и при съответните възложители.


Порталът за отворени данни дава възможност за достъп до разнообразна информация за възложените от български възложители обществени поръчки, свързани с пандемията от Covid-19. Данните са представени под формата на таблици, като във всяка таблица са представени обществени поръчки в определен предметен обхват. В Таблица 1 са представени данни за поръчките с предмет доставка на лекарства, вкл. специализирани терапевтични средства (напр. ремдесивир); в Таблица 2 са представени данни за поръчки за доставка на стерилизационни материали и лични предпазни средства (напр. маски за лице); в Таблица 3 са представени данни за поръчки за доставка на медицинско оборудване: респиратори, ЕКГ монитори, пулсоксиметри, оборудване за PCR и общо лабораторно оборудване, легла и др.; в Таблица 4 са представени данни за поръчки за доставка на линейки; в Таблица 5 са представени данни за поръчки за доставка на тестови материали и китове за PCR, тестове за антитела и антигени; в Таблица 6 са представени данни за поръчки за доставка на оборудване за съхранение на ваксини (вкл. фризери на -70 градуса); в Таблица 7 са представени данни за поръчки за строително-монтажни работи за изграждане на нови лаборатории и за адаптиране на съществуващи сгради за болнични нужди. Предвид факта, че всяка една от таблиците може да съдържа голям обем от информация, препоръчително е същите да бъдат визуализирани на настолни компютри с достатъчно голям екран. За да разгледат таблицата в нейната цялост, потребителите могат да кликнат в произволно поле и да се придвижват в желаната посока чрез стрелките на клавиатурата. Потребителите също така могат да се ориентират в представената информация чрез полето за търсене по ключови думи и възможностите за сортиране по всяка една от колоните.


Обобщена таблица


Таблица 1: Проектна Дейност 1 „Събиране и анализ на информация за обществените поръчки, свързана с пандемията от COVID-19“ – доставка на лекарства, вкл. специализирани терапевтични средства (напр. ремдесивир), анализиран период: 2021 година тук


Таблица 2: Проектна Дейност 1 „Събиране и анализ на информация за обществените поръчки, свързана с пандемията от COVID-19“ – доставка на – стерилизационни материали и лични предпазни средства (напр. маски за лице), анализиран период: 2021 година тук


Таблица 3: Проектна Дейност 1 „Събиране и анализ на информация за обществените поръчки, свързана с пандемията от COVID-19“ – доставка на – медицинско оборудване: респиратори, ЕКГ монитори, пулсоксиметри, оборудване за PCR и общо лабораторно оборудване, легла и др., анализиран период: 2021 година тук


Таблица 4: Проектна Дейност 1 „Събиране и анализ на информация за обществените поръчки, свързана с пандемията от COVID-19“ – доставка на – линейки, анализиран период: 2021 година тук


Таблица 5: Проектна Дейност 1 „Събиране и анализ на информация за обществените поръчки, свързана с пандемията от COVID-19“ – доставка на – тестови материали и китове за PCR, тестове за антитела и антигени, анализиран период: 2021 година тук


Таблица 6: Проектна Дейност 1 „Събиране и анализ на информация за обществените поръчки, свързана с пандемията от COVID-19“ – доставка на оборудване за съхранение на ваксини (вкл. фризери на -70 градуса) тук


Таблица 7: Проектна Дейност 1 „Събиране и анализ на информация за обществените поръчки, свързана с пандемията от COVID-19“ – строително-монтажни работи за изграждане на нови лаборатории и за адаптиране на съществуващи сгради за болнични нужди, анализиран период: 2021 година тук