Обнародвани са промените в ППЗОП, предложения на НСЕОП вече са част от нормативния акт

Промените в Правилника за прилагане на ЗОП, приети от МС на 21 април, бяха обнародвани в ДВ, бр. от 27.4.2021 г. В конкретни норми на подзаконовия акт вече са претворени и редица предложения, лансирани или подкрепени от Националното сдружение на експертите по обществени поръчки.

По-голямата част от измененията в правилника са свързани с използване на електронната платформа ЦАИС ЕОП. Останалите промени прецизират и допълват някои разпоредби, с цел улесняване на прилагането им в практиката.

Най-общо, приетите изменения, свързани с ЦАИС ЕОП, се отнасят до правилата за:

 • работа на платформата;
 • обмена на документи и съобщения;
 • подготовката на процедурите;
 • подаването на заявления за участие и оферти;
 • действията на комисията на възложителя по разглеждане на заявленията и офертите;
 • условията и реда за включване на лица в списъка на външните експерти с професионална компетентност, които възложителите могат да използват при подготовката и провеждането на поръчки;
 • външния предварителен контрол чрез случаен избор, осъществяван от Агенцията по обществени поръчки (АОП).

С цел предотвратяване на грешки в практиката са прецизирани разпоредбите, уреждащи подписването, криптирането и съхраняването на заявленията за участие и офертите до отварянето им в платформата, включително и броенето на сроковете.

Важен нов момент в ППЗОП е въвеждането на разпоредба, според която допълнително предоставената информация, свързана с подбора, може да обхваща и факти и обстоятелства, които са настъпили след крайния срок за получаване на оферти (допълнени чл. 61, ал. 3 и ал. 97, ал. 6 от ППЗОП).

Променени са условията и редът за включване в списъка на външни експерти, които възложителите могат да използват при подготовката и възлагането на поръчките, като то ще се извършва и поддържа изцяло чрез функционалностите на платформата. Предвид въвеждане на данните лично от експертите, организациите и сдруженията ще могат да предоставят само препоръки за конкретен експерт от списъка, но не и да отправят предложения за включване в него.

Изменени са и правилата за осъществяване на външен предварителен контрол от АОП – обменът на документи между възложителите и АОП ще се осъществява чрез платформата.

С промените се цели и прецизиране и допълване на други разпоредби в ППЗОП, с оглед уеднаквяване на практиката по прилагане на нормативната уредба в областта. Такива са нормите относно:

 • образеца на обявление, с което се оповестява поправка на допуснати грешки в обявленията за възлагане на поръчки, за резултатите от конкурса за проект и за промени в договорите (чл. 16, ал. 2);
 • момента на публично оповестяване на ценовите предложения на участниците във вътрешния конкурентен избор по рамково споразумение при публикуване на обявлението за възложена поръчка (чл. 19а, ал. 3);
 • невъзможност за позоваване на конфиденциалност по отношение на единичните цени в ценовото предложение (чл. 39, ал. 5) – Поради установено в практиката несъответствие е направена и промяна, свързана с публичното оповестяване на подадените единични цени. Уточнено е, че кандидатите и участниците не могат да се позовават на конфиденциалност по отношение на ценовото предложение, както и на единичните цени, които го формират.
 • състава и работата на журито при провеждане на конкурс за проект (чл. 88) –  според новите текстове, „членовете на журито са длъжни да пазят в тайна обстоятелствата, които са узнали във връзка със своята работа, за което представят писмени декларации преди разглеждането на конкурсните проекти“ и „Липсата на обстоятелствата по чл. 80, ал. 7, изречение второ от ЗОП се декларират от членовете на журито преди разглеждане на документите за съответствие с изискванията към личното състояние и критериите за подбор, поставени от възложителя;
 • уведомяването на кандидатите или участниците при промяна в датата и часа на отваряне на заявленията за участие или на офертите (чл. 53) – от НСЕОП нееднократно подчертахме необходимостта за прецизиране на разпоредбата на чл. 53, в т.ч. в рамките на обсъждането на предишния проект за промени в ППЗОП.

Важна част от промените в ППЗОП идват и след настоятелна намеса и предложения, направени или подкрепени от НСЕОП.

Пример за това е изменението в чл. 27, където след многократни наши бележки най-сетне бе решено да се прецизират нормативните текстове с оглед постигане на по-пълно съответствие със ЗОП и директивите. С влизане в сила на промените, текстът на нормата вече гласи, че при изготвяне на графика на обществените поръчки по чл. 26, ал. 1, както и към датата на откриване възлагането на поръчката, „възложителят обобщава всички поръчки с идентичен или сходен предмет, които са предназначени за осигуряване на известните му към този момент потребности, с оглед на правилното определяне на реда за тяхното възлагане“.

Повод за нашето професионално удовлетворение са и приетите предложения по отношение на броенето на сроковете при провеждане на поръчки. По-конкретно, в новоприетите редакции на чл. 28, ал. 3 от ППЗОП вече изрично се указва, че когато последният ден от срока е неприсъствен, срокът изтича:
– в края на двадесет и четвъртия час на първия присъствен ден – при обмен на информация в платформата (именно тази идея бе лансирана в множество позиции и становища на представители на НСЕОП);
– с приключване на работното време на възложителя на първия присъствен ден – когато обменът е извън платформата.

В ал. 4 на чл. 28 вече се предвижда, че последният ден на срока за получаване на заявления за участие и оферти чрез платформата се определя винаги в присъствен ден. Уточнява се и това, че правилото се отнася и за отварянето на заявления за участие и оферти, включително ценовите предложения.

Успешно според нас е решението да се създаде специална разпоредба, предвиждаща, че с подписване на заявлението или офертата чрез функционалностите на платформата от лице с представителна власт по закон или по пълномощие, се считат за подписани всички документи, които съдържат волеизявление на това лице и се потвърждава верността на документите, които не са представени в оригинал. Както е известно, новата норма идва и след нашата настойчива позиция, изразена още през м. ноември 2020 г. пред Комисията по правни въпроси в Парламента.

Друга нова разпоредба в ППЗОП, която приветстваме е свързана с обществените поръчки, имащи отношение към здравеопазването и касае възможността да се допуска подаване на оферти и по отделни номенклатури от обособени позиции. С приетите промени бе възприет вариант, според който до 1 януари 2023 г. публичните възложители могат да допускат представяне на оферти за една или повече от номенклатурите в обособените позиции, включени в предмета на обществена поръчка за доставка на лекарствени продукти по Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина или на медицински изделия по Закона за медицинските изделия, чрез използване на платформата ЦАИС ЕОП.

Важно е да се отбележи, че първоначално предложеният текст в тази връзка бе разширен и новата възможност ще е приложима за всички публични възложители, реализиращи поръчки за лекарствени продукти и медицински изделия, а не само за здравните заведения. Макар решението да е само временно, от МФ и АОП официално бе пояснено, че намеренията са преди 2023 г. да се предложи работещ вариант за възлагане чрез ЦАИС ЕОП на поръчки с множество номенклатури.

В тази връзка ще припомним, че в писмо до отговорните институции от НСЕОП вече бе предложен механизъм за техническо облекчаване на възлагателната дейност по ЗОП на лечебните заведения, които в момента възлагат чрез множество обособени позиции, а не чрез използване на възможност за офериране по номенклатури.

Конкретното предложение е нормативно, в случая с текстове в Правилника за прилагане на ЗОП, да се въведе възможността да се възлага чрез номенклатури, като технически горепосочената ситуация с информацията за сключени договори, определена като проблематична и в мотивите към проекта на ПМС за промени в ППЗОП, да се реши като се предостави правна възможност договорите да се обособят по номенклатури със съответни изпълнители и така същата информация да се изпраща за оповестяване в Регистъра на обществените поръчки (РОП), съответно в Официален вестник на Европейския съюз (ОВ на ЕС). Подобна техническа възможност в ЦАИС ЕОП е налице и информацията за сключените договори по номенклатури може да се посочва като допълнителна информация в обявлението за възложена поръчка.

Според нас, ако предложението им бъде възприето от една страна ще се подпомогне възлагателната дейност на лечебните заведения, а от друга няма да се разходват допълнителни публични средства за нови технически функционалности на платформата ЦАИС ЕОП.

Основната част от промените влизат в сила в 3-дневен срок от обнародването им в Държавен вестник.

С по-късна дата ще влязат само промените, имащи отношение към предварителния контрол, осъществяван от АОП, които ще породят ефект от 1 юли 2021 г. Отмяната на чл. 30, където е разписано изключението при поръчките за лекарствени продукти и медицински изделия, ще стане ефективна от 1 януари 2023 г.

НСЕОП

Националното сдружение на експертите по обществени поръчки е сдружение с нестопанска цел, регистрирано по Закона за юридическите лица с нестопанска цел.