Правителството одобри проекта за промени в ЗОП, НСЕОП допринесе с прието предложение

На заседанието си на 7 октомври Министерският съвет одобри проекта на Закон за изменение и допълнение на закона за обществените поръчки (ЗИДЗОП). Видно от разпространената информация за медиите,  с предложените промени се прецизират изисквания, произтичащи от европейското законодателство в областта на обществените поръчки.

Една от основните промени, залегнала в проекта, се отнася до кръга на лицата и случаите, в които възниква задължение за възлагане на процедури за възлагане на обществени поръчки по ЗОП и пряко касае дейността на лечебните заведения.

По-конкретно, с редакцията на чл. 5, ал. 2, т. 16 от ЗОП се предлага да се промени статутът на лечебните заведения, като отпада изискването за вида на собствеността. По този начин, независимо дали са частни или държавни, те ще попадат сред възложителите, ако повече от 50 на сто от приходите им са от държавния и/или общинския бюджет, и от бюджета на Националната здравноосигурителна каса. В тази връзка се предлага и отмяна на част от дефиницията в § 2, т. 43 от ДР на ЗОП, която се отнася до лечебните заведения.

Предложената промяна е във връзка с предложение на Министерството на здравеопазването, като с нея се отстранява констатирано несъответствие с разпоредбите на Директива 2014/24/ЕС.

Сред другите предложени промени, одобрени от Правителството са разширяването на обхвата на измененията в договорите и рамковите споразумения, които се квалифицират като съществени. Целта е да се ограничат случаите на допустими отклонения от първоначално сключения договор.

Освен това, с проекта на ЗИДЗОП се предлагат и допълнените текстове, уреждащи издаването на индивидуалните административни актове на възложителите, като се прецизират реквизитите на решенията, създавани чрез Централизираната автоматизирана информационна система „Електронни обществени поръчки“.

Според проектозакона, при възлагането на обществени поръчки чрез събиране на оферти с обява ще са предвидени нови възможности, аналогични на процедурите за възлагане на поръчки на по- висока стойност, като прилагане на т.нар. обърнат ред за възлагане и удължаване на срока за получаване на оферти в определени случаи.

Наред с това се предвижда уеднаквяване на подхода за определяне размера на санкциите, които Комисията за защита на конкуренцията налага при установяване на нарушения. Въвеждат се граници от 1 до 3 на сто и от 5 до 10 на сто в зависимост от сериозността на нарушението.

Както вече ви информирахме, обществената консултация по проекта стартира на 8.07. Резултатите от консултацията бяха оповестени в начало на октомври. Както става ясно от таблицата със становищата по проекта, над 40 от постъпилите предложения са отхвърлени, а изцяло приети са само три.

С удовлетворение ще отбележим, че едно от изцяло приетите предложения по ЗИДЗОП е на Националното сдружение на експертите по обществени поръчки. Идеята на същото е с редакция в чл. 200, ал. 2 от ЗОП да се предвиди, че становището по жалбата, подкрепено при необходимост с доказателства, се изпраща от възложителя в срок от три работни дни (а не календарни като в момента) от получаване на уведомлението за образувано производство по КЗК.

Предложението си експертите по ЗОП аргументирахме с добре известния факт, че много често в практиката с цел бързина на производството по обжалване, възложителите получават уведомлението по чл. 200, ал. 1 от ЗОП за образуване на производство в края на деня на последния работен ден на седмицата и така срокът за изразяване на становище по жалбата става прекалено кратък.

Източник: Министерски съвет

НСЕОП

Националното сдружение на експертите по обществени поръчки е сдружение с нестопанска цел, регистрирано по Закона за юридическите лица с нестопанска цел.