ЗА НАС

Logo_NSEOP

МИСИЯ, ЦЕЛИ, УСТАВ

Националното сдружение на експертите по обществени поръчки е сдружение с нестопанска цел, регистрирано по Закона за юридическите лица с нестопанска цел. С устава на сдружението може да се запознаете тук.

Основни цели и задачи на сдружението са:
– Усъвършенстване професионалните познания и умения на експертите в областта на обществените поръчки;
– Утвърждаване и издигане престижа на професията „експерт по обществени поръчки”;
– Популяризиране на Етичния кодекс на експертите по обществени поръчки;
– Осигуряване на необходимите за държавното управление на Република България професионално подготвени експерти в областта на управлението и контрола на обществени поръчки;
– Защита на обществените интереси, чрез приемане на етични и професионални стандарти за добри практики и за работа на експертите в областта на управлението и контрола на обществени поръчки;
– Подпомагане на изпълнителната и законодателната власт в Република България при осъществяване на публичния мениджмънт, изготвянето на справедливо законодателство в областта на обществените поръчки и постигане на ефективност при разходването на бюджетните и извънбюджетните средства, както и на средствата, свързани с извършването на дейности с обществено значение;
– Изучаване, популяризиране и съхранение историята на управлението и контрола на обществените поръчки в Република България.


РЪКОВОДНИ ОРГАНИ

Върховен орган на сдружението е Общото събрание. Управителен орган е управителния съвет.

Членове на Управителния съвет на сдружението са:

Анелия Геогиева, председател на УС
Йордан Халаджов, зам. председател на УС
Елеонора Станоева-Нихризова, член на УС
Димитър Пенев, член на УС
Росен Иванов, член на УС


КОНТАКТИ

Национално сдружение на експертите по обществени поръчки (НСЕОП)

1309 София, Столична община, Район Възраждане, ул. „Алдомировска” № 138, Офис 11

Ивайло Стоянов, гл. секретар на НСЕОП
e-mail: nseop@nseop.org

28-team-building