НСЕОП с позиция за извънредни мерки в системата на обществените поръчки

В официална позиция, адресирана до Министъра на финансите и изпълнителния директор на Агенцията по обществени поръчки (АОП), от Националното сдружение на експертите по обществени поръчки (НСЕОП) предлагаме предприемането на извънредни мерки и в областта на обществените поръчки.

Предвид усложняващата се епидемична обстановка, свързана с разпространението на COVID-19 на територията на страната и обявеното с Решение от 13.03.2020 г. на Народното събрание извънредно положение, както и препоръките на Националния оперативен щаб, създаден със заповед на министър-председателя, за социална дистанция, като изразяваме своята загриженост за създалата се ситуация и отражението й върху Системата на обществените поръчки в Република България, ние от НСЕОП – професионалната организация на експертите по обществени поръчки, обявяваме своята твърда убеденост за необходимостта от предприемане на следните незабавни нормативни и организационни мерки:

1.Отлагане на всички публични заседания на комисиите по чл. 103 от Закона за обществените поръчки (ЗОП).

2.Удължаване с минимум 30 дни на всички срокове по ЗОП за всички процедури за възлагане на обществени поръчки, които не се възлагат чрез използване на централизираната електронна платформа по чл. 39а от ЗОП (платформата ЦАИС ЕОП).

3.Преразглеждане на срока за задължително използване на платформата ЦАИС ЕОП съгласно Постановление № 332/13.12.2019 г. на Министерския съвет и включване на всички възложители в платформата незабавно преди 01.04.2020 г. с оглед осигуряване на безпроблемно осъществяване на националната възлагателна дейност.

4. Предоставяне от страна на Агенцията по обществени поръчки на методическо указание за неприлагане на чл. 54, ал. 1 от ППЗОП и чл. 57, ал. 3 от ППЗОП за провеждане на публични заседания за възложители, които възлагат чрез платформата ЦАИС ЕОП.

5. Създаване на организация и издаване на съответни заповеди за преминаване към дистанционен (надомен) режим на работа за всички експерти по обществени поръчки.

Предвид изключителната важност и спешност на поставените въпроси, изразяваме надежда, че ще срещнем подкрепа и разбиране за предприемане на посочените извънредни мерки за осигуряване на интегритета на Системата на обществените поръчки в Република България и безопасността на всички колеги, ангажирани с дейности по прилагане на законодателството в тази област на обществените отношения.

С разпространената позиция може да се запознаете тук.

НСЕОП

Националното сдружение на експертите по обществени поръчки е сдружение с нестопанска цел, регистрирано по Закона за юридическите лица с нестопанска цел.