Експерти по ЗОП – членове на УС на НСЕОП

TeamOfExperts

Тук може да намерите повече информация за членовете на Управителния съвет на Националното сдружение на експертите по обществени поръчки

 

ИМЕ И ФАМИЛИЯ ПОЗИЦИЯ В УС, КВАЛИФИКАЦИЯ И ОПИТ
Анелия Георгиева Председател на УС на НСЕОП. Магистър по право. Юрист с повече от 13 години опит в областта на възлагането и контрола на обществените поръчки. Вписан в списъка на външни експерти към АОП по чл. 229, ал. 1, т. 17 от ЗОП.
Йордан Халаджов Зам.-председател на УС на НСЕОП. Притежава магистърска степен по публична администрация. Към момента е началник на отдел “Правно-нормативно обслужване, проекти, програми и обществени поръчки”, дирекция “Административно информационно и правно обслужване”. Подпомага кмета на общината при възлагането на обществени поръчки, в координирането на правното и нормативно обслужване, както и при управлението на проекти и програми, финансирани от структурните фондове на ЕС и други международни програми. Има опит в Министерство на труда и социалната политика – УО на ОП „Развитие на човешките ресурси” 2007-2013 като държавен експерт в сектор „Техническа верификация”, отдел “Верификация”, главна дирекция “Европейски фондове, международни програми и проекти”, както и опит в Агенция по обществени поръчки като главен експерт в отдел “Предварителен контрол”, дирекция “Методология, анализ и контрол на обществените поръчки”. Вписан в списъка на външни експерти към АОП по чл. 229, ал. 1, т. 17 от ЗОП.
Елеонора Станоева-Нихризова Член на УС на НСЕОП. Електроинженер, зам.-ръководител на отдел “Обществени поръчки” в Технически университет – София. Експерт по обществени поръчки.
Димитър Пенев Член на УС на НСЕОП. Ръководител на Вътрешния одит на община Самоков. Бивш служител на АДВФК. Експерт по обществени поръчки.
Росен Иванов Член на УС на НСЕОП. Притежава образователна степен – магистър по специалност “Международни икономически отношения” – Международни проекти /магистър МИО/, както и придобита образователна степен – магистър по специалност “Счетоводство и контрол” – Счетоводство и одит на нефинансовите предприятия /магистър Счетоводство и контрол/. Понастоящем е директор на дирекция „Устройство на територията, инвестиции, собственост, програми и проекти“ в община Братя Даскалови. Заема длъжността от август 2012 г. Преди това е работил като ст. експерт „Програми и проекти“ в същата община.
Ивайло Стоянов Юрист, гл. секретар на Националното сдружение на експертите по обществени поръчки. Притежава дългогодишен опит в областта на възлагането и контрола на обществените поръчки. Работил е като началник на Отдел „Предварителен контрол” и Отдел „Предварителен контрол на договаряния без обявление” на Агенцията по обществени поръчки, вътрешен одитор в АДВФК и МРРБ, ръководител на вътрешния одит на „ВиК” ЕАД – София и други. Преподавател по обществени поръчки в Националния институт на правосъдието, Института по публична администрация, Школата по публични финанси и др. Автор на множество публикации в областта на обществените поръчки.