НСЕОП с апел към лечебните заведения за предложения за облекчено възлагане на поръчки за лекарства

Предвид  последните предложения за промени в ЗОП, ние от НСЕОП призоваваме представителите на всички лечебни заведения, както публични, така и частни, да се включат активно в стартиралата обществена дискусия по проекта и да предложат промени в закона с оглед облекчаване на възлагателната дейност при закупуване на лекарства и медицински консумативи.

Ще припомним, че от 8.07 на Портала за обществени консултации (ПОК) и на официалната Интернет страница на Министерство на финансите е публикуван Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за обществените поръчки (ЗИДЗОП).

Една от основните промени, залегнала в проекта, се отнася до кръга на лицата и случаите, в които възниква задължение за възлагане на процедури за възлагане на обществени поръчки по ЗОП и пряко касае именно дейността на лечебните заведения.

По-конкретно, с редакцията на чл. 5, ал. 2, т. 16 от ЗОП се предлага да се промени статутът на лечебните заведения, като отпада изискването за вида на собствеността. По този начин, независимо дали са частни или държавни, те ще попадат сред възложителите, ако повече от 50 на сто от приходите им са от държавния и/или общинския бюджет, и от бюджета на Националната здравноосигурителна каса. В тази връзка се предлага и отмяна на част от дефиницията в § 2, т. 43 от ДР на ЗОП, която се отнася до лечебните заведения.

Предложената промяна е във връзка с предложение на Министерството на здравеопазването, като с нея се отстранява констатирано несъответствие с разпоредбите на Директива 2014/24/ЕС.

Апелът на НСЕОП е продуктиван от убедеността на общността по обществени поръчки, че настоящата ситуация прави не просто необходимо, но и критично важно в общественото обсъждане да се включат всички, които познават реалните предизвикателства в системата на здравеопазването и закупуването на лекарства и медицински изделия.

Всички от Сдружението сме убедени, че само чрез широко експертно обсъждане ще може пълноценно да се използва възможността за истински позитивна промяна в този ключов обществен сектор и така в максимална степен да се защити обществения интерес.

Нека бъдем активни, защото заедно възлагаме надежди за по-добро общо бъдеще!

НСЕОП

Националното сдружение на експертите по обществени поръчки е сдружение с нестопанска цел, регистрирано по Закона за юридическите лица с нестопанска цел.