Становището на НСЕОП по ЗИДЗОП е качено на Портала за обществени конслтации

ProjectManagementSystem

Позицията на НСЕОП по законопроекта за промени в Закона за обществените поръчки вече е качена на Поратала за обществени консултации. Общественото обсъждане на ЗИД на ЗОП приключи на 14 юли, когато бе и крайният срок за мнения и предложения по проекта.

Както вече ви информирахме, становището на сдружението бе прието с Решение № 13 от 13.07.2018 г. на Управителният съвет на организацията и съдържа редица предложения за оптимизиране на законодателството в тази област на обществените отношения.

Видно от публикуваните документи, официални позиции по законопроекта са изпратили и от Камарата на строителите в България и Американската търгоска камара. На портала е публикувано и становище на участниците в Кръгла маса за обсъждане на ЗИД на ЗОП, организирана от Съюза на юристите в България.

Всички становища могат да бъдат видяни тук.

НСЕОП

Националното сдружение на експертите по обществени поръчки е сдружение с нестопанска цел, регистрирано по Закона за юридическите лица с нестопанска цел.