НСЕОП с призив към ВАС за по-чести запитвания до Съда на ЕС по прилагане на ЗОП

Националното сдружение на експертите по обществени поръчки изпрати официално писмо до Върховния административен съд по повод запитването до Европейския съд относно прилагане на разпоредби от Закона за обществените поръчки.

В писмото си от Сдружението изразихме своето задоволство и професионално удовлетворение от решението на съдебната институция за отправяне на преюдициално запитване до Съда на Европейския съюз (СЕС) по адм. дело № С-44/2020 г. във връзка с прилагането на чл. 72, ал. 1 от ЗОП. Делото е образувано по жалба срещу Решение на КЗК №510 от 25.06.2020г., подадена от едно от двете дружества, участващи в поръчка на МВР с предмет „Проектиране, изграждане и управление на система за издаване на български лични документи поколение 2019“.

Според позицията ни, чрез преюдициалното запитване до СЕС ще се постигне по-голяма яснота и правна сигурност по ключовия институт на “необичайно ниски оферти”, който през годините е създавал редица предизвикателства пред нормотворческата и правораздавателна дейност в България. Както такива свързани с въпросите от запитването относно конкретното национално решение за обвързване на проверката с определен процент на отклонение спрямо другите предложения и приложимостта му при подаване само на две оферти. Така и по редица други аспекти, като например това дали въпросното правило от директивите се отнася само за ценовото предложение (“предложение в офертата на участник, свързано с цена или разходи” съгл. чл. 72, ал. 1 ЗОП), или и за други измерими предложения в офертата (“предложение с числово изражение, което подлежи на оценяване” съгл. чл. 70, ал. 1 ЗОП /отм./).

Същевременно, от НСЕОП призовахме ВАС, като висша съдебна инстанция и стожер на правилното и непротиворечиво тълкуване и прилагане на законодателството по обществени поръчки, по-често да се възползва от възможността за отправяне на преюдициално запитване до Съда на ЕС на основание чл. 267, б. „б“ от ДФЕС (предишен чл. 234, б. „б“ ДЕО) за разрешаване на казуси по ЗОП.

От Сдружението убедено вярваме, че така може да се създаде национална практика по прилагане на чл. 628 и сл. от ГПК, която да гарантира правилното и унифицирано прилагане на правото на ЕС не само при разрешаване на конкретни правни спорове, но и по принцип в практиката по възлагане на обществени поръчки в страната. По този начин ще може да се утвърди и ролята на българските съдилища на отговорни за прилагането на правото на Съюза национални юрисдикции. Съответно да се допринесе и за утвърждаване на законността и постигане на по-висока ефективност при разходването на обществени средства като цяло.

НСЕОП

Националното сдружение на експертите по обществени поръчки е сдружение с нестопанска цел, регистрирано по Закона за юридическите лица с нестопанска цел.