Приключи изпълнението на първата дейност от проекта на НСЕОП, финансиран от USAID, събраните данни за поръчките в условия на пандемия вече са налични в Интернет

Успешно приключи изпълнението на дейност „Събиране и анализ на информация за обществените поръчки, свързана с пандемията от COVID-19“ по Проект BST-21.067.BG04.1 „Открити и прозрачни обществени поръчки в условия на пандемия” („Open and Transparent Pandemic Procurement”), финансиран от Черноморския тръст за регионално сътрудничество* (Black Sea Trust for Regional Cooperation /BST/).

Обществените поръчки предмет на проучването включваха:

– лекарства, вкл. специализирани терапевтични средства (напр. ремдесивир);

– стерилизационни материали и лични предпазни средства (напр. маски за лице);

– медицинско оборудване: респиратори, ЕКГ монитори, пулсоксиметри, оборудване за PCR и общо лабораторно оборудване, легла и др.

– линейки;

– тестови материали и китове за PCR, тестове за антитела и антигени;

– оборудване за съхранение на ваксини (вкл. фризери на -70 градуса);

– както и строително-монтажни работи за изграждане на нови лаборатории и за адаптиране на съществуващи сгради за болнични нужди.

Всички данни, събрани при проучването, вече са налични на сайта на НСЕОП

Като част от проучването бе реализирано търсене, събиране и обобщаване на относимата информация, налична в Централизираната автоматизирана информационна система „Електронни обществени поръчки“ / ЦАИС ЕОП и в Регистъра на обществените поръчки. Така генерираната информация ще бъде допълнена и с данни за обществени поръчки, възложени в първите пет месеца от 2021 г. Всички данни, събрани при проучването, вече са налични на сайта на НСЕОП и са достъпни на електронен адрес: https://nseop.org/analiz-na-informatsiya/.

С оглед добавянето на стойност, бе решено финалният аналитичен доклад от проучването, който предстои да бъде публикуван в печатен и електронен формат, да има по-широк обхват и да включва конкретни препоръки за увеличаване публичността, прозрачността и ефективността на възлагателния процес при държавните и общински медицинските заведения, в т.ч. оптимизиране на процеса по закупуване на лекарства, болнично оборудване и строителство. Освен това, в доклада ще намерят място и конкретни предложения за нормативни промени в Закона за обществените поръчки и Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки.

Въз основа на изпълнените дейности предстои изготвянето и отпечатването на цялостен окончателен доклад по проекта, който предстои да бъде публикуван както в печатен, така и в електронен формат на сайта на НСЕОП.

Резултатите от проекта и окончателния доклад ще бъдат оповестени и представени пред обществеността на заключителната конференция – форум по Проектна дейност №3 “Разпространение и популяризиране”.

* Черноморският тръст за регионално сътрудничество е инициатива, създадена в рамките на Германския фонд „Маршал“ на САЩ. Тръстът функционира като публично-частно партньорство със седалище в Румъния, което осъществява дейност в България, Грузия, Молдова, Румъния, Русия, Турция и Украйна. Инициативата има за цел засилване на трансатлантическото сътрудничество за справяне с регионални, национални и глобални предизвикателства в духа на Плана „Маршал“ – възстановяване на доверието и укрепване на обществените институции, утвърждаване на ценността на гражданското участие в демократичния процес и поощряване на регионалните и трансграничните връзки в публичния и частния сектор и в организациите с нестопанска цел.

НСЕОП

Националното сдружение на експертите по обществени поръчки е сдружение с нестопанска цел, регистрирано по Закона за юридическите лица с нестопанска цел.