Главният секретар на НСЕОП взе участие в първото обучение за системата за е-поръчки

Главният секретар на НСЕОП, г-н Ивайло Стоянов, бе сред участниците в първото обучение за работа с централизираната платформа за електронни поръчки.

На събитието, проведено на 28 януари в столичния хoтел „Бест Уестърн Плюс Експо“, бяха представени разработените модули и функционалности на новата електронна система за възлагане на обществени поръчки „ЦАИС ЕОП“.

Обученията на представители на възложители, избрани от Агенцията по обществени поръчки, се реализират в рамките на етап I по проект “Разработване, внедряване и поддръжка на единна национална електронна уеб-базирана платформа: Централизирана автоматизирана информационна система „Електронни обществени поръчки“.

Участниците в тренинга бяха информирани, че системата вече е готова и всички предвидени модули по Етап 1 са в работен режим. От 01 март 2019 г. се очаква на всички желаещи възложители, стопански субекти и физически лица да бъде предоставена възможност да направят първоначална регистрация в системата „ЦАИС ЕОП“  чрез електронен подпис съгласно изискванията на Закона за електронния документ и електронния подпис.

Припомняме, че считано от 01 ноември 2019 г. всички възложители на обществени поръчки ще са задължени да възлагат поръчките си чрез посочената система.

НСЕОП

Националното сдружение на експертите по обществени поръчки е сдружение с нестопанска цел, регистрирано по Закона за юридическите лица с нестопанска цел.