Безплатно еднодневно обучение на НСЕОП

Logo_NSEOP_smallНАЦИОНАЛНОТО СДРУЖЕНИЕ НА ЕКСПЕРТИТЕ ПО ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ
представя на Вашето внимание

Безплатно еднодневно обучение:

ВЪПРОСИ И ОТГОВОРИ ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ

SvSofia хотел “Света София”
ул. Пиротска 18, гр. София

15 Юни 2017 г.

ПАРТНЬОРИ

Събитието се реализира с финансовата и медийна подкрепа на списание ЗОП ПЛЮС и вестник “Възложителъ”.

ЦЕЛЕВА АУДИТОРИЯ

В изпълнение на мисията си да спомага за повишаване на квалификацията на ангажираните с обществени поръчки специалисти и за да насърчи комуникацията, взаимодействието и обмена на добри практики в професионалната общност, Националното сдружение на експертите по обществени поръчки (НСЕОП) организира еднодневно безплатно обучение.

Обучението е предназначено за служители в публичния (министерства, агенции, комисии, общини, учебни и лечебни заведения и др.) и частния сектор (комунални дружества – секторни възложители, строителни компании и доставчици на стоки и услуги с интерес към пазара на обществени поръчки и др.), мениджъри, журналисти и всички, които желаят да получат отговори на онези въпроси от тълкуването и прилагането на действащите ЗОП и ППЗОП, които представляват предизвикателство за тях в ежедневната им работа.

Събитието е и за всички, които не само искат да научат от водещи лектори и консултанти кои са най-ефективните начини за спазване на правилата за възлагане и разходване на публични средства, но и да се срещнат и обменат мисли и идеи със свои колеги от различни институции и организации. Това освен че ще допринесе за утвърждаване на ценности като разбиране и взаимно уважение в професионалната общност и Системата на обществените поръчки, но и ще спомогне за формиране на полезни контакти – един от най-ценните активи на експерта по обществени поръчки.

ВРЕМЕ И МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ

Безплатното обучение е еднодневно и ще се проведе на 15 юни в хотел “Света София”. Хотелът се намира на броени метри от центъра на столичния град, където си дават среща древна история, пъстрота на култури и съвременни институции, формиращи основата на публичното управление в България. Комбинацията между много добра транспортна свързаност с метро и друг градски транспорт и отлични условия за конферентни и други събития създава всички предпоставки за провеждане на едно наистина полезно експертно обучение.

ПРЕПОДАВАТЕЛИ

Лектори на обучението ще бъдат г-н Ивайло Стоянов, г-н Елена Димова и г-н Александър Александров. Г-н Стоянов е главен секретар на НСЕОП и утвърден експерт в областта с дългогодишен преподавателски опит  Професионалният му път включва заемането на позиции като вътрешен одитор в Агенцията за държавен вътрешен финансов контрол и МРРБ, ръководител на вътрешния одит на “ВиК” ЕАД – София и други. След 2006 г. работи в АОП, в т.ч. като началник на отдел „Предварителен контрол” и началник на отдел “Предварителен контрол на договаряния без обявление”. Г-жа Димова и г-н Александров също са добре познати на професионалната общност юристи и експерти с дълъг опит, включително на позиции в Комисията за защита на конкуренцията, и солидна компетентност в сферата на обществените поръчки.

АКЦЕНТИ НА ОБУЧЕНИЕТО

В рамките на обучението участниците ще научат за това (предвидени за теми, представляващи интерес както за възложители, така и за изпълнители на обществени поръчки):

  • Как да управляваме и организираме процесите по възлагане на обществени поръчки;
  • Как да подготвим своето обявление и документация;
  • Как да определим изискванията към участниците;
  • Как да овладеем изкуството да изготвим методика за оценка;
  • Как да проведем процедурата си;
  • Какво трябва да знаем като членове на оценителна комисия;
  • Къде грешим – казуси по най-често допусканите грешки в практиката по възлагане на поръчки;
  • Какво е важно да знаем за предварителния контрол на Агенцията по обществени поръчки;
  • Как да защитим правата си по най-добрия начин – практика на КЗК и ВАС;
  • Къде да сме най-внимателни – нови административно-наказателни състави;
  • Възможности и информация или за какво да следим при търсене на подходящи обществени поръчки;
  • Как да подготвим офертата си, ЕЕДОП и да организираме участието си в процедурите;
  • Кои са най-често допусканите грешки в практиката при подготовка на офертите;
  • Какви са спецификите при поръчки за строителство и услуги свързани със строителството;
  • Кои са ключовите процеси в рамките на участието в процедури за възлагане на обществени поръчки.
ФОРМА НА ПРОВЕЖДАНЕ

Обучението ще се проведе в рамките на кратки презентации и сесии от въпроси и отговори, наситени с дискусии и реални примери от практиката. Ще бъдат разглеждани множество казуси в търсене на успешните решения както за възложители, така и за потенциални изпълнители.

ПРЕДВАРИТЕЛНА ПРОГРАМА

ДЕН НА ПРОВЕЖДАНЕ 15 ЮНИ (ЧЕТВЪРТЪК)

08.30 – 09.30 Регистрация на участниците

09.30 – 11.00 ПРАКТИКУМ ПО ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ

Преглед и попълване на обявление и документация –  как да определяме критериите за подбор по отношение финансовите, икономическите и технически възможности и опит на участниците и как да не допускаме нарушения на закона. Преглед на изготвена методика за оценка – как да я съставяме законосъобразно и как да я оценяваме.

11.00 – 11.30 Кафе пауза

11.30 – 13.00 Как да организираме участието си в обществени поръчки. Как да подготвим офертата си и да попълним ЕЕДОП, какъв е кръгът на лицата, който трябва да попълнят / подпишат ЕЕДОП. Как да проверяваме ЕЕДОП, кои несъответствия трябва да бъдат отразявани в протокола на комисията. Как да съставим протокола.

Ивайло Стоянов

13.00 – 14.00 Обяд

14.00 – 15.30 ОТГОВОРИ НА ТРИМАТА ЛЕКТОРИ НА ПРЕДВАРИТЕЛНО ЗАДАДЕНИ ОТ УЧАСТНИЦИТЕ ВЪПРОСИ** И КАЗУСИ ОТ ПРАКТИКАТА

Дискусия „В търсене на правилните решения” (част 1). Как да не допускаме най-често срещаните грешки и как да намираме оптималните варианти за действие при възлагането. Практически анализ на неясни разпоредби, възможности за преодоляване на предизвикателствата и намиране на общополезни решения за възложители и участници.

15.30 – 16.00 Кафе пауза

16.00 – 17.30  Дискусия „В търсене на правилните решения” (част 2). Ход на процедурата и работа на оценителната комисия. Практика на Комисията за защита на конкуренцията и ВАС по новия ЗОП. Особености на новите правила за обжалване на решенията, действията и бездействията на възложителите

Ивайло Стоянов, Елена Димова, Александър Александров

17.30 – 18.00 Финална дискусия

АДМИНИСТРАТИВНА ИНФОРМАЦИЯ

Желаещите да се запишат за участие във въвеждащото обучение могат да получат повече информация по електронна поща на адрес nseop@nseop.org или като се свържат с координаторите на НСЕОП на тел. (+359) 879 279 180.
За да потвърдите участието си, моля изпратете заявка свободен текст на e-mail: nseop@nseop.org, с име и длъжност/организация.

ВСЕКИ УЧАСТНИК В СЪБИТИЕТО ЩЕ ПОЛУЧИ  УДОСТОВЕРЕНИЕ
ЗА ПРЕМИНАТО ПОДДЪРЖАЩО ОБУЧЕНИЕ ПО ЧЛ. 140, АЛ. 1, Т. 8 ОТ ППЗОП

Очакваме Ви!

НСЕОП

Националното сдружение на експертите по обществени поръчки е сдружение с нестопанска цел, регистрирано по Закона за юридическите лица с нестопанска цел.