НСЕОП започва изпълнение на проект по ОП “Добро управление”

На 15.01.2019 г. СДРУЖЕНИЕ „НАЦИОНАЛНО СДРУЖЕНИЕ НА ЕКСПЕРТИТЕ ПО ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ” подписа договор с Управляващия орган на Оперативна програма „Добро управление” 2014-2020 за изпълнение на Проект BG05SFOP001-2.009-0059-C01 „Активното гражданско участие в политиките на Главна дирекция “Изпълнение на наказанията” в областта на управление на цикъла на обществените поръчки“, финансиран от Оперативна програма „Добро управление“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

Партньор по проекта е Главна Дирекция „Изпълнение на наказанията”, срока за реализиране на проекта е 12 месеца. Проектът е на стойност 85 795.96 лв., от които 72 926.57 лв. от Европейския социален фонд и 12 869.39 лв. национално съфинансиране.

Проектът цели да се продължи механизма за взаимодействие между държавната власт и гражданските организации, с оглед осигуряване участието на обществеността и НПО в областта на управление на цикъла на обществените поръчки, отнесени към осигуряването на потребностите и подобряване условията за живот на настанените лица в местата за лишаване от свобода, затворнически общежития и поправителни домове. В изпълнение на целта са предвидени дейности за проучване, анализ и оценка на цикъла по провеждане на обществените поръчки в системата на ГДИН, в контекста на спецификата на дейността й и проучване и анализ на степента на участие на гражданското общество и НПО в процесите на планиране, изпълнение и мониторинг върху обществените поръчки, за да се отчете ефективността, ефикасността, целесъобразността, добри практики на ниво ЕС и трудностите по прилагане на законодателството, спрямо нуждите на гражданите към които са насочени. Активно са включени в проектните дейности и служителите,работещи в местата за лишаване от свобода и служители на неправителствени организации. Дадените от тях предложения и мнения,относно начините за повишаване на възможностите на гражданско участие и контрол, наред с изготвените анализи, изводи и препоръки ще послужат за база за разработване на инструментариум за подобряване на гражданското участие и мониторинг. С реализирането на съвместна дейност между НПО сектора в страната и администрацията на ГДИН ще бъде представен, обсъден, съгласуван и приет разработеният инструментариум. Получените крайни резултати от реализацията на проекта, ще бъдат широко разпространени след обществеността,както и ще се предприемат стъпки, чрез които да бъдат отправени до съответните органи на властта и администрацията с оглед поемане на правилна посока за пълноценното участие на гражданските организации в бъдещите политики в областта на провежданите обществени поръчки и последващ мониторинг по изпълнението им.

Целият файл на новината може да видите тук.

Честит празник на всички юристи!

———————————-—————– www.eufunds.bg ——————————————————

Проект BG05SFOP001-2.009-0059 „Активното гражданско участие в политиките на Главна дирекция „Изпълнение на наказанията” в областта на управление на цикъла на обществените поръчки”, финансиран от Оперативна програма „Добро управление“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

НСЕОП

Националното сдружение на експертите по обществени поръчки е сдружение с нестопанска цел, регистрирано по Закона за юридическите лица с нестопанска цел.