НСЕОП излезе със становище и предложения по проекта за промени в ППЗОП

Със свое Решение № 3 от 05.02.2019 г, Управителният съвет на НСЕОП прие официално становище и предложения по проект за промени в Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки (ППЗОП) и проект на Наредба за външните експерти при предварителен контрол на обществени поръчки. Така бе продължена линията на активно участие на професионалната организация в обществения дебат по оптимизиране на законодателството в областта на обществените поръчки и разходването на публични средства.

Със становището се правят редица предложения за ревизиране на текстовете от проектите. С някои от тях се настоява за отпадане на част от измененията в проблематични разпоредби от подзаконовата уредба и своевременно иницииране от страна на АОП на дискусия по отношение мястото на експертите по обществени поръчки в Р. България в процеса на подпомагане на държавните институции, в т.ч. и на самата Агенция, при реализиране на нормативните им задължения.

Освен правно-техническото прецизиране на някои норми от ППЗОП, пълноценно транспониране на директивите и избягване на колизии със ЗОП и други нормативни актове, от страна на НСЕОП се апелира и за това да не се увеличава излишно административното бреме за възложителите и техните експерти, както и да се преосмислят правилата относно задълженията на оценителната комисия като при необходимост се върнат работещи текстове от вече отменения ЗОП. Наред с това, от експертната общност се лансира и важното предложение да се въведат изрични разпоредби относно стандарти за компетентност и качество, както и минимални нива при възнагражденията на експертите в оценителните комисии.

Отново са отправени и предложения относно прогнозирането и планирането на обществените поръчки, които бяха част от  официалното становище на организацията по проекта на закон за изменение и допълнение на Закона за обществените поръчки. Макар същите да не бяха възприети в рамките на предишната обществена консултация, практиката категорично показа, че проблематичните текстове пораждат правна несигурност и водят до неблагоприятни последици, в т.ч. обжалване на множество процедури и налагане на финансови корекции при възлагането на обществени поръчки, финансирани със средства от ЕСИФ.

Включвайки се в обществената консултация на предложените промени в правилата за прилагане на ЗОП, от НСЕОП се надяваме, че отново ще срещнем подкрепа и разбиране за направените констатации и конструктивни предложения, като с това ще утвърдим принципите на откритост, съгласуваност, диалогичност и единодействие при създаване и развитие на нормативната рамка в сектора на обществените поръчки.

С пълния текст на становището и предложенията може да се запознаете тук.

НСЕОП

НСЕОП

Националното сдружение на експертите по обществени поръчки е сдружение с нестопанска цел, регистрирано по Закона за юридическите лица с нестопанска цел.
Bookmark the permalink.