В отговор на молба от НСЕОП, АОП с указание за поръчките в ЦАИС ЕОП

Още в първите дни на новата година, молбата на Националното сдружение на експертите по обществени поръчки (НСЕОП) за издаване на насоки относно важни аспекти на възлагането чрез централизираната електронна платформа (ЦАИС ЕОП), срещна разбиране и подкрепа от отговорните институции. Конкретният израз на това бе издаването на методическо указание от АОП, посветено на реда за възлагане на обществени поръчки до възникване на задължението за използване на централизираната електронна платформа по чл. 39а, ал. 1 от ЗОП.

Ще припомним, че в свое писмо от м. ноември 2019 г. от професионалната организация се обърнахме към органите за контрол по закона в лицето на Сметна палата, АОП и АДФИ и призовахме за официално становище по приложението на разпоредби на закона, свързани с прехода към изцяло електронно възлагане. Действията ни дойдоха като закономерна реакция на експертната общност на пораждащи неясноти нови законови положения, дошли с последните няколко изменения на закона, с които бяха положени нормативните основи на задължителното възлагане чрез ЦАИС ЕОП.

В молбата си обърнахме внимание на необходимостта да се изяснят конкретни практически въпроси относно прилагането на новия ред на възлагане, в т.ч. като бъде уточнен и еднозначно посочен точният момент на възникване на съответните законови задължения. Препоръчахме също да бъде обсъден въпросът относно прилагането на закона от страна на възложители, които по своя инициатива стартират възлагателната си дейност ЦАИС ЕОП преди за тях да възникне задължение за това съгласно графика, приет с ПМС.

Като отново напомнят, че преминаването към изцяло електронно възлагане идва в изпълнение на страната ни по европейски директиви, в методическото указание от АОП сочат, че това ще се реализира именно чрез въведената в експлоатация на 01.11.2019 г. централизирана електронна платформа ЦАИС ЕОП. Припомня се също, че използването на платформата се осъществява поетапно като последователността, по която различни групи възложители ще я прилагат, се определя съгласно график, приет с ПМС № 332 от 13.12.2019 г. Както вече бе оповестено, графикът включва два етапа, като първият, започва от 1 януари 2020 г., а вторият – от 1 април 2020 г.

В методическото указание се обръща внимание и на последиците от последните промени в закона, реализирани със ЗИДЗОП, обнародван ДВ, бр. 102 от 31.12.2019 г. С него бе променен и § 131 от преходните и заключителните разпоредби към Закона за изменение и допълнение на ЗОП (обн. ДВ, бр. 83 от 2019 г.), в сила от 1 ноември 2019 г. Както уточняват от ресорната агенция, целта на промяната е да се уредят различни хипотези относно довършването на висящите правоотношения.

В тази връзка се конкретизира, че първата такава хипотеза засяга обществените поръчки, които са открити до 31 декември 2019 г. включително. Съгласно относимите разпоредби на ЗОП те следва да се възлагат по реда, действащ до 1 ноември 2019 г. Този ред се прилага и за сключване и изпълнение на рамковите споразумения и договорите, включително за изпращане на изискуемата информация.

Втората хипотеза урежда възлагането на обществени поръчки, чието откриване стартира в периода от 1 януари 2020 г. до 1 април 2020 г. от възложители, за които не е възникнало задължение за използване на платформата. Съгласно § 131, ал. 3 от ПЗР на ЗОП (обн. ДВ, бр. 102 от 31.12.2019г.), тези поръчки също се възлагат по реда, действащ до 1 ноември 2019 г. както и в първата хипотеза, този ред се прилага и за сключване и изпълнение на рамковите споразумения и договорите, включително за изпращане на изискуемата информация.

Колегите от Агенцията специално подчертават, че макар визираната норма да предвижда възлагане по отменен ред, посочените възложители трябва да съчетаят прилагането на този ред с изчерпателно изброени разпоредби от ЗОП, в редакцията им, в сила от 01.01.2020 г. В указанието подробно се посочени всички законови разпоредби и специфични положения, които следва да се вземат предвид при изпълнение на въпросното задължение. Сред тях влизат новите стойностни прагове, допълнителните изисквания при говори за вътрешно (in house) възлагане, изискванията относно актуалността на прогнозната стойност съгласно чл. 21, ал. 2 от ЗОП, прецизираните норми, касаещи основания за отстраняване, промяна в условията на обявените процедури и сключването на договори.

От АОП също така намират за важно да се отбележи, че възложителите, които откриват обществени поръчки от 1 януари 2020 г. и от тази дата за тях възниква задължението за използване на централизираната електронна платформа следва да прилагат изцяло закона, който е в сила от 1 януари 2020 г.

В заключение, ние от НСЕОП изразяваме своето професионално удовлетворение от демонстрираните от държавните институции подкрепа и разбиране на нашата молбата за издаване на насоки по прилагане на закона. Убедено вярваме, че по този начин всички заедно утвърждаваме принципите на откритост, съгласуваност, диалогичност и единодействие при създаване и развитие на нормативната рамка в сектора на обществените поръчки в България.

Източник: АОП

НСЕОП

Националното сдружение на експертите по обществени поръчки е сдружение с нестопанска цел, регистрирано по Закона за юридическите лица с нестопанска цел.