Консултацията на промените в ППЗОП вече е в ход, НСЕОП приканва всички колеги да се включат в обсъждането (обновена)

Публикацията е прочетена : 1046
 


Националното сдружение на експертите по обществени поръчки (НСЕОП) приветства дългоочакваното начало на обществената консултация по предложените промени в Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки (ППЗОП). Като изразяваме удовлетворение от факта, че в проекта намират отражение важни наши предложения, изразени в рамките на предишни позиции по законодателната рамка в сектора, от Сдружението приканваме всички възложители, стопански субекти и колеги, професионално ангажирани с работата по ЗОП, активно да се включат в обсъждането с мнения, препоръки за редакции и идеи за нормативни текстове.

На 24.02 на Портала за обществени консултации (strategy.bg) бяха публикувани проект на Постановление за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки, приет с ПМС № 73 от 05.04.2016 г., доклад от министъра на финансите с мотиви по проекта и други съпътстващи документи. Предложените промени в ППЗОП са в изпълнение на § 44 от ПЗР на ЗИДЗОП (обн., ДВ, бр. 107 от 18.12.2020 г.).

Както се посочва в мотивите, преобладаващата част от предложените изменения в правилника са свързани с използване на електронната платформа ЦАИС ЕОП. Останалите промени прецизират и допълват някои разпоредби, с цел улесняване на прилагането им в практиката.

Предложените изменения се отнасят до правилата за:

 • работа на платформата;
 • обмена на документи и съобщения;
 • подготовката на процедурите;
 • подаването на заявления за участие и оферти;
 • действията на комисията на възложителя по разглеждане на заявленията и офертите;
 • условията и реда за включване на лица в списъка на външните експерти с професионална компетентност, които възложителите могат да използват при подготовката и провеждането на поръчки;
 • външния предварителен контрол чрез случаен избор, осъществяван от Агенцията по обществени поръчки (АОП).

С проекта се предлага прецизиране на разпоредбите, които уреждат криптирането и съхраняването на заявленията за участие и офертите до отварянето им в платформата с оглед предотвратяване на грешки и пропуски в практиката. С направените редакции се обхващат всички документи, свързани с участие в процедурите, включително тези, които придружават офертите в откритата процедура и публичното състезание.

Предложени са промени в разпоредбите, които се отнасят до броенето на сроковете при провеждане на поръчки. С оглед характера и спецификите на електронното възлагане се въвежда уточнение, че последният ден на срока за получаване и отваряне на заявления за участие и оферти чрез платформата се определя винаги в присъствен ден. Отново след настоятелна намеса и предложение от НСЕОП идва новата редакция на чл. 28, ал. 4 от правилника, в която изрично ще се указва, че “при обмен на информация в платформата срокът изтича в края на двадесет и четвъртия час на последния ден, а когато обменът е извън платформата, срокът изтича с приключване на работното време на възложителя”.

За преодоляване на проблеми в практиката е предложено допълнение в правилата за подаване на заявления за участие и оферти чрез платформата. Уточнено е, че с подписването на заявлението или офертата чрез функционалностите на платформата от лице с представителна власт, се считат за подписани всички документи, които съдържат волеизявление на това лице. Освен това с подписването се приема, че се потвърждава и верността на приложените документи, които не са представени в оригинал. Предложението идва и след настойчива позиция на Националното сдружение на експертите по обществени поръчки, изразена още през м. ноември 2020 г. пред Комисията по правни въпроси в Парламента (за която ви информирахме).

Държим да отбележим, че друго предложение – свързано с обществените поръчки в сектор „Здравеопазване“, също има връзка с наскоро изразената подкрепа на НСЕОП за идеята да се допуска подаване на оферти и по отделни номенклатури от обособени позиции. С лансирания проект за промени в ППЗОП се предлага възможността за използване на номенклатури при възлагане на поръчки за доставка на лекарствени продукти или на медицински изделия, поддържана от Централния орган за покупки в сектор „Здравеопазване“ (ЦОПСЗ), регламентирана в чл. 30 от ППЗОП, да се прилага до края на 2022 г.

Вносителите на проекта обясняват, че до посочената дата се очаква въвеждането на нови формуляри на европейски образци при възлагане на обществени поръчки, в които няма да може да се изпраща и публикува информация за сключени договори по номенклатури, включително по различни обособени позиции. С това разяснение индиректно се обяснява отхвърлянето на предложението за връщане на възможността за подаване на оферти по номенклатури, който дойде от експертните среди. При все това, явно отчитайки съществуващата неоптималност при поръчките в здравеопазването, вносителите предлагат в преходните и заключителни разпоредби на ППЗОП да се предвиди срок, до който лечебните заведения, могат да използват възможността за представяне на оферти по отделни номенклатури в рамките на обособени позиции чрез платформата.

Въпреки компромисния характер на заложеното в проекта, в мотивите все пак се сочи някакво възможно алтернативно решение на проблемите, които срещат възложителите от този критично важен сектор. От МФ и АОП обясняват, че доколкото европейската практика при възлагането на такива поръчки е да се прилагат основно динамични системи за покупки и рамкови споразумения, се предлага след тази дата лечебните заведения, които са възложители, както и ЦОПСЗ да се адаптират към прилагането на тези способи при възлагане на договори за лекарствени продукти и медицински изделия.

С проекта се предлага прецизиране и допълване на други разпоредби в ППЗОП, с оглед уеднаквяване на практиката по прилагане на нормативната уредба в областта. Такива са нормите относно:

 • образеца на обявление, с което се оповестява поправка на допуснати грешки в обявленията за възлагане на поръчки, за резултатите от конкурса за проект и за промени в договорите (чл. 16, ал. 2);
 • момента на публично оповестяване на ценовите предложения на участниците във вътрешния конкурентен избор по рамково споразумение при публикуване на обявлението за възложена поръчка (чл. 19а, ал. 3);
 • невъзможност за позоваване на конфиденциалност по отношение на единичните цени в ценовото предложение (чл. 39, ал. 5);
 • състава на журито при провеждане на конкурс за проект (чл. 88, ал. 1);
 • уведомяването на кандидатите или участниците при промяна в датата и часа на отваряне на заявленията за участие или на офертите (чл. 53) – от НСЕОП настояхме за прецизиране на разпоредбата на чл. 53 и в рамките на обсъждането на предишния проект за промени в ППЗОП;
 • визуализация на ценовите предложения (чл. 56, ал. 3).

Всички колеги, които искат да се включат в обсъждането, могат да изпратят своето становище и предложения за редакции както до официалния имейл за контакт (p.dimitrova@aop.bg), така и до Националното сдружение на експертите по обществени поръчки (на адрес nseop@nseop.org). Срокът за приключване на обществената консултация е 25 март 2021 г.

От името на НСЕОП благодарим на всички експерти по ЗОП за проявената активност и професионално отношение! Нека заедно да допринесем за подобряване и усъвършенстване на правилата за възлагане на обществени поръчки в България!

Източник: strategy.bg

НСЕОП

Националното сдружение на експертите по обществени поръчки е сдружение с нестопанска цел, регистрирано по Закона за юридическите лица с нестопанска цел.