Промените в ЗОП обнародвани в последния брой на ДВ за 2019 година

В последния за 2019 г. брой 102 на Държавен вестник (ДВ), който ще излезе на 31.12, ще бъде обнародван и Законът за изменение и допълнение на Закона за обществените поръчки. Това става ясно от информацията, публикувана на сайта на ДВ в Интернет.

Припомняме, че проектът за промени в ЗОП, оповестен в началото на  месец септември и одобрен от Правителството на 31.10.2019 г., бе приет от Народното събрание на второ четене на 18 декември. Както бе обявено, измененията са свързани предимно с процеса на поетапно въвеждане на електронно възлагане, което се реализира чрез Централизираната автоматизирана информационна система „Електронни обществени поръчки“ (ЦАИС ЕОП). Прецизираните разпоредби на ЗОП отразяват спецификите на електронния процес и са предназначени да създадат нормативни предпоставки за използване на платформата.

С промените се ревизират и други разпоредби на ЗОП, в т.ч. се актуализират праговете за неговото прилагане. Тази промяна се прави в отговор на актуализацията на праговете по директиви Директиви 2014/23/ЕС, 2014/24/ЕС, 2014/25/ЕС и 2009/81/ЕО на Европейския парламент и на Съвета, реализирана с Делегиран Регламент (ЕС) 2019/1828 на Комисията, Делегиран Регламент (ЕС) 2019/1829 на Комисията и Делегиран Регламент (ЕС) 2019/1830 на Комисията. Със съответно решение новите европейски прагове, които са задължителни от началото на 2020 г., бяха приведени към националните валути на държавите-членки. Новите стойности, заложени в този ЗИДЗОП, са закръглени за по-голямо удобство.

Обнародваните в самия край на  календарната година законови промени влизат в сила от 1 януари 2020 г. В тази връзка от Агенцията по обществени поръчки изрично напомниха, че макар уредбата за електронното възлагане да се прилага съгласно приетия с ПМС № 332 /13.12.2019 г. график за изпълнение на задължението за използване на ЦАИС ЕОП, част от разпоредбите на закона влизат в сила от 1 януари 2020 г. за всички възложители.

Източник: ДВ, АОП

 

НСЕОП

Националното сдружение на експертите по обществени поръчки е сдружение с нестопанска цел, регистрирано по Закона за юридическите лица с нестопанска цел.