НСЕОП се обърна с молба към контролните органи за приемане на указания по последните изменения на ЗОП

Националното сдружение на експертите по обществени поръчки (НСЕОП) отправи официална молба до контролните и одитни органи по ЗОП за приемане на насоки по прилагане на последните промени в Закона за обществените поръчки (ЗОП), свързани със началото на задължителното електронно възлагане на обществени поръчки.

В своя апел към ръководителите на Сметната палата на Република България, Агенцията по обществени поръчки (АОП) и Агенцията за държавна финансова инспекция (АДФИ), изразихме позицията си за необходимост от повече яснота конкретно във връзка с изменения на § 131 от ПЗР на ЗОП, реализирани с § 77 от Закона за изменение и допълнение на Закона за пазарите на финансови инструменти (ДВ, бр. 83 от 2019 г.).

Съгласно така приетите изменения, в сила от 01.11.2019 г., възложителите на обществени поръчки следва да започнат да изпълняват задължението за използване на централизираната електронна платформа по чл. 39а, ал. 1 от ЗОП съгласно график, приет с постановление на Министерския съвет, в срок до 15 януари 2020 г. Съществено в случая се явява и предвиденото в ал. 2 на § 131 от ПЗР на ЗОП, че за обществените поръчки, чието възлагане е започнало до датата, определена в графика, се прилага редът за възлагане, действащ до 1 ноември 2019 г. Както и че този ред се прилага и за сключване и изпълнение на рамковите споразумения и договорите, включително изпращане на изискуемата информация.

Съобразно това, от сдружението призовахме отговорните институции за приемане на насоки по чл. 246, ал. 2 от ЗОП за прилагане на закона при осъществяване на контролната дейност, осъществявана от тях. Считаме това за изключително важно, особено предвид факта, че така обнародваната норма касае множество разпоредби в ЗОП и правилника за прилагане на закона, които националните възложители следва да прилагат в обичайно натоварения период в края на бюджетната година, в т.ч. и по отношение поръчки, финансирани със средства от Европейските фондове. Според нас, подобни насоки биха били полезни с оглед недопускане на разнородна практика на контролните и одитни органи, както и за постигане на така необходимата правна сигурност.

От НСЕОП намираме за необходимо и подходящо да бъдат изяснени конкретни практически въпроси относно прилагането на законовите разпоредби, считано от 01.11.2019 г., както и да бъде уточнен и еднозначно посочен точният момент на възникване на съответните законови задължения. Също така, бихме препоръчали в тези насоки да бъде обсъден и въпросът относно прилагането на закона от страна на възложители, които по своя инициатива стартират възлагателната си дейност през Централизираната автоматизирана информационна система „Електронни обществени поръчки“ преди за тях да възникне задължение за това съгласно проекта на ПМС за приемане на график за използване на централизираната електронна платформа по чл. 39а, ал. 1 от ЗОП.

В молбата си до Сметна палата, АОП и АДФИ изразяваме надежда, че ще срещнем подкрепа и разбиране за отправеното предложение за указание по чл. 246, ал. 2 от ЗОП, като с това заедно ще допринесем за утвърждаване на принципите на откритост, съгласуваност, диалогичност и единодействие при създаване и развитие на нормативната рамка в сектора на обществените поръчки в България.

С пълния текст на писмото може да се запознаете тук.

НСЕОП

Националното сдружение на експертите по обществени поръчки е сдружение с нестопанска цел, регистрирано по Закона за юридическите лица с нестопанска цел.