Приканваме всички експерти по ЗОП да се включат в общественото обсъждане на проекта за промени в ППЗОП

Във връзка със стартиралото обсъждане на проекта за промени в Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки (ППЗОП), приканваме всички професионално ангажирани с материята да изразят своята позиция, като изпратят своето становище и предложения за редакции както до колегите, администриращи обществената консултация (на адрес p.dimitrova@aop.bg), така и до Националното сдружение на експертите по обществени поръчки (на адрес nseop@nseop.org).

Ще припомним, че от 7 февруари на Портала за обществени консултации е публикуван проект на Постановление за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки, приет с ПМС № 73 от 05.04.2016 г. С проекта на постановление се цели привеждане на подзаконовата нормативна уредба в съответствие с измененията и допълненията в ЗОП, в сила от 1 януари 2020 г. Прецизирането на разпоредбите е свързано с ползването на Централизираната автоматизирана информационна система „Електронни обществени поръчки“ (ЦАИС ЕОП). Предложените промени засягат правилата за подаване на заявления и оферти, за работа на комисиите, за провеждане на процедурата конкурс за проект, както и при събирането на оферти с обява. Предоставена е също така повече яснота относно събираната информация за осъществяване на мониторинг на обществените поръчки за целите на изготвяне и изпращане на доклад до Европейската комисия. Обществената консултация се предвижда да приключи на 8 март 2020 г.

В този ключов за бъдещето на системата момент намираме за изключително важно всички експерти, които познават реалните предизвикателства на въвежданото електронно възлагане чрез платформата ЦАИС ЕОП, да проявят ангажираност и активен принос към протичащия процес на дигитална трансформация като изразят своята позиция. Не се колебайте да споделите всички свои наблюдения относно установените от вас неоптималности в нормативната уредба, управлението на процесите и функционирането на новоразработената централизирана софтуерна система.

От името на НСЕОП благодарим на всички колеги за проявената активност и професионално отношение! Нека заедно да допринесем за подобряване и усъвършенстване на правилата за възлагане на обществени поръчки в България!

НСЕОП

Националното сдружение на експертите по обществени поръчки е сдружение с нестопанска цел, регистрирано по Закона за юридическите лица с нестопанска цел.