НСЕОП поздравява Сметната палата за 140-годишния юбилей

От името на професионалната общност на експертите по обществени поръчки, НСЕОП поздравява Сметната палата на Република България с чествания днес 140-годишен юбилей от нейното създаване.

Сърдечно честитим празника на всички колеги, чиито професионален път е бил или в момента е свързан с дейността на върховната одитна институция в страната и им пожелаваме крепко здраве, постоянство и мъдрост в контролната дейност и защитата на обществения интерес.

Много поводи за гордост и самочувствие ни дава историческата справка, според която създаването на Сметната палата е предвидено още в Търновската Конституция, приета през 1879 г. В чл. 105 от нея се посочва, че сред „работите”, които има да върши Народното събрание, е и задължението „да преглежда сметките на Върховната сметна палата, която е длъжна да му представя подробни изложения за изпълнението на бюджета”.

През 1880 г. Второто обикновено Народно събрание приема Закона за Върховната сметна палата. Той е обнародван в “Държавен вестник” на 20 декември 1880 г.

С него институцията получава право да упражнява последващ административно-финансов контрол върху отчетните ведомости и книжа на всички правителствени учреждения и е задължена да представя на парламента подробен отчет за изпълнението на държавния бюджет. Върховната сметна палата може да възбуди „съдебно преследванье против виновните чрез надлежното министерство“, ако установи злоупотреба при своите проверки.

Съставът на палатата – председател, шест члена и деловодител, се назначава от княза с мандат 3 години. Промени в мандата не се допускат, освен по искане на правителството и Народното събрание, но само с негово решение. Ежегодно се определя щатът за адиминстративните служители.

Официално палатата започва да работи на 1 март 1881 г.

Функционира до края на 1947 г., когато е преустановена дейността й. През следващата 1948 г. се ликвидират и службите на областните сметни палати.

На 27 юли 1995 г. 37-то Народно събрание приема Закон за Сметната палата, с който се възстановяват традициите на бюджетния контрол в България. Със Заповед № 1, подписана на 2 юли 1996 г., започва първата проверка на Сметната палата в годините на прехода и тя е на приходите по бюджета на социалното осигуряване и извънбюджетните сметки на НОИ за първото полугодие на 1996 г. Осъществява от първите назначени 17 инспектори в институцията.

НСЕОП

Националното сдружение на експертите по обществени поръчки е сдружение с нестопанска цел, регистрирано по Закона за юридическите лица с нестопанска цел.