НСЕОП с позиция по проекта за промени в ЗМИП, подкрепя мерките срещу прането на пари да не важат за възложителите по ЗОП

Националното сдружение на експертите по обществени поръчки (НСЕОП) изрази официална позиция в рамките на обществената консултация по Проекта на Закон за изменение и допълнение на Закона за мерките срещу изпирането на пари (ЗИДЗМИП).

Със становището НСЕОП подкрепя предложението, намерило отражение в проекта, от кръга на задължените субекти по чл. 4 от ЗМИП да отпаднат лицата, организиращи възлагането на обществени поръчки (т. 23). Професионалната организация се присъединява към позицията, основана на заключенията от доклада за НОР от 2019 г. за пропорционалност на регулациите, основана на анализ на риска, респективно на целта за повишаване ефективността при прилагане на превантивното законодателство срещу изпирането на пари и финансирането на тероризма.

Наред с това, от Сдружението намираме за необходимо да се постави специален акцент върху важността на аргумента за намаляване на административната тежест по отношение на посочените в чл. 4 от ЗМИП субекти, които не са сред задължителните категории, посочени в чл. 2, параграф 1 от транспонираната със ЗМИП Директива (ЕС) 2015/849. В случая на възложителите по Закона за обществените поръчки това е особено наболял проблем предвид постоянно нарастващия обем на задълженията и работната натовареност на експертите в условията на мащабен преход към изцяло електронно възлагане в платформата ЦАИС ЕОП, на фона на дефицити в административния капацитет и относително ниски нива на заплащане, усложняване на нормативната уредба и множество затруднения, произтичащи от настоящата извънредна епидемиологична ситуация.

Основания за позицията си за намаляване на административната тежест при възлагането на обществени поръчки, съответно за облекчаване на работната натовареност на служителите, които обезпечават функциите на възложителите по ЗОП, черпим и от съображение 52 от Директива 2014/24/ЕС за обществените поръчки, където са очертани целите, заложени по отношение на мярката за електронизация на възлагателния процес. Ще припомним, че съгласно този текст от общностния нормативен акт, задължителното използване на електронни средства за информация и комуникация се въвежда с цел значително да опрости публикуването на поръчките и да увеличи ефективността на процесите за възлагането им. Затова държим да подчертаем, че тази политическа и управленска цел едва ли може да бъде пълноценно постигната, ако същевременно се прилагат други административни режими и практики, които водят до непропорционално и неефективно нарастване на административната тежест и работната натовареност на ангажираните експерти по обществени поръчки.

На последно място, но не и по значение, във връзка с непропорционално високите нива на административна тежест и работна натовареност в Системата на обществените поръчки, ще
посочим, че НСЕОП разработва карта на работните процеси, с които са ангажирани експертите по обществени поръчки, като целта е да се направят съответни изводи и отправят предложения на нормативни и други промени, които да доведат до гарантиране на справедливо заплащане и достойни условия на работа на професионално ангажираните с материята на обществените поръчки, оптимизиране на управлението на цикъла на възлагане по ЗОП и постигане на максимална ефективност при разходването на обществени средства като цяло.

От Сдружението изразяваме надежда, че ще срещнем подкрепа и разбиране за изразеното от нас становище, като с това ще утвърдим принципите на откритост, съгласуваност, диалогичност и единодействие при създаване и развитие на нормативната рамка в сектора на обществените поръчки и публичното управление като цяло.

НСЕОП

Националното сдружение на експертите по обществени поръчки е сдружение с нестопанска цел, регистрирано по Закона за юридическите лица с нестопанска цел.