НСЕОП предлага незабавно въвеждане на ЦАИС ЕОП за всички възложители

Уважаеми колеги,

Националното сдружение по обществени поръчки (НСЕОП) предлага централизираната платформа ЦАИС ЕОП незабавно да бъде въведена в задължителна употреба за всички възложители.

Убедено вярваме, че с това действие не само ще се допринесе за ограничаване разпространението на COVID-19, но и ще се осигури максимално ефективно с оглед настоящата ситуация осъществяване на възлагателната дейност на всички задължени по ЗОП субекти, в т.ч. административни органи с ключова роля за защитата на публичния интерес и националната сигурност.

Този настоятелен призив към отговорните институции бе включен и в позицията на Сдружението за извънредни мерки в Системата на обществените поръчки, адресирана до МФ и АОП.

Настоящото предложението за неотложно преминаване към изцяло електронен режим на възлагане звучи особено актуално на фона на днешното редовно заседание на Министерския съвет, на което всички обсъждания по дневния ред, включващ и разглеждане на проекта за промени в ППЗОП, ще се осъществят дистанционно чрез видеоконферентна връзка.

Държим да поставим на спешно обсъждане посочения въпрос и поради разпространяващите се слухове за поредно отлагане на началото на общото задължение за използване на ЦАИС, заложено в графика, приет с ПМС №332/13.12.2019 г.

Намираме, че при наличието на вече функционираща система за електронно възлагане, подобно отлагане би било контрапродуктивно и несъответно както на политиките в областта на обществените поръчки, така и на вече предприетите широки мерки за насърчаване на дистанционната комуникация и взаимодействие с и в администрацията със средствата на информационните и телекомуникационните технологии.

Вместо панически да се избягва осъществяването на отдавна оповестената и дълго подготвяна дигитална трансформация при поръчките, намираме за най-далновидно и отговорно да се направи всички необходимо за бързото отстраняване на неоптималностите в наличните функционалности на системата ЦАИС ЕОП, което да позволи оптималното ѝ използване в най-кратките възможни срокове.

Във връзка с направеното предложение, от НСЕОП изразяваме готовност безвъзмездно да подпомогнем Агенцията по обществени поръчки с експертна подкрепа по отстраняване на проблемите в платформата. Същите надлежно сме описали както в писма до ресорните институции, така и в становището, изразено в рамките на общественото обсъждане на проекта на ПМС за изменение и допълнение на ППЗОП.

Вярваме, че със съвместни усилия можем да осъществим един своевременен, максимално ефективен и безпроблемен преход към електронно възлагане. Което особено предвид усложнената обстановка в момента би било полезно не само за Системата на електронните поръчки, но и за държавата като цяло!

Защото заедно възлагаме надежди за едно по-добро общо бъдеще!

От Екипа на НСЕОП

НСЕОП

Националното сдружение на експертите по обществени поръчки е сдружение с нестопанска цел, регистрирано по Закона за юридическите лица с нестопанска цел.