НСЕОП с официално становище по проекта за промени в ППЗОП

Националното сдружение на експертите по обществени поръчки (НСЕОП) се включи в общественото обсъждане на проекта на ПМС за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки (ППЗОП). Това стана с официална позиция на организацията, приета от Управителния съвет на 06.03.2020 г.

Становището, изразено от НСЕОП, съдържа както бележки за промяна на предложените редакции в подзаконовия нормативен акт, така и предложения за оптимизиране на други текстове от правилника, които пораждат множества предизвикателства в практиката.

Освен техническо прецизиране на нормите на ППЗОП, отправените предложения целят и подобряване на функционалностите на Централизираната платформа за електронни поръчки (ЦАИС ЕОП).

Така например, от Сдружението сме категорични, че за законосъобразното и ефективно управлението на процеса по подготовка и възлагане на обществени поръчки следва да бъде осигурена одитна пътека и отчетност, която изисква задължително въвеждане на специална нов контролен инструментариум в отделните профили на възложителите.

По този начин ръководителите на организациите ще могат да осъществяват реален вътрешен мониторинг на процеса. Подобна функция би подпомогнала и работата както на вътрешните одитори, така и на контролните органи от Сметна палата и АДФИ.

От НСЕОП обръщаме внимание и на някои неоптималности при възприетия в момента подход при декриптирането на офертата. Според нас следва да се прекрати практиката по изискване на двукратно декриптиране като се възприеме подход, при който представляващият участника еднократно, използвайки функционалността на платформата, подписва цялата оферта, с което всички документи в офертата следва да се приемат за подписани.

От страна на НСЕОП за пореден път се апелира и за преодоляване на познати слабости в редица правила при планирането на обществените поръчки, работата на оценителната комисия, както и някои противоречия със Закона за обществените поръчки и/или европейските директиви в областта.

Чрез позицията отново се лансират и ключови идеи за законодателни мерки в посока утвърждаване на мястото и значението на експертите по обществени поръчки. В потвърждение отново се настоява за предвиждане на изрични разпоредби относно стандарти за компетентност, както и разписване на норми относно минималните и максимални нива при възнагражденията на експертите в оценителните комисии.

По мнение на членуващите в Сдружението този аспект от възлагането, свързан с възнагражденията на експертите, продължава неоснователно да се неглижира. Това според експертите води до определянето на необосновани ниски възнаграждения, които да са в ущърб на професионалистите, до подронване престижа на професията “експерт по обществени поръчки”, а в някои случаи и до влошаване на качеството на работата на помощните органи при провеждане на процедури за възлагане на обществени
поръчки.

Позицията, изразена в изпълнение на мисията на НСЕОП, продължава линията на активно участие на професионалната организация в обществения дебат по оптимизиране на законодателството в областта на обществените поръчки и разходването на публични средства чрез утвърждаване на принципите на откритост, диалогичност и сътрудничество между всички заинтересовани лица.

С пълния текст на становището и предложенията може да се запознаете тук.

НСЕОП

Националното сдружение на експертите по обществени поръчки е сдружение с нестопанска цел, регистрирано по Закона за юридическите лица с нестопанска цел.