НСЕОП излезе със становище по проекта на ППЗОП

PublicSpeaking

В законоустановения срок съгласно Закона за нормативните актове, Националното сдружение на експертите по обществени поръчки излезе с официално становище по проекта на Правилник за прилагане на Закона за обществените поръчки. Припоняме, че предложените текстове за новия подзаконов акт бяха публикувани за обществено обсъждане на 2 март, което най-вероятно ще позволи правилникът да бъде финализиран и да влезе в сила едновременно с новия закон.

В позицията си, организацията, поставила си за цел да бъде стожер на професионалната общност на експертите в областта, изрязява опасения относно начина, по който са разписани някои разпоредби и липсата на съответствие на същите с текстове на новия ЗОП и директивите по обществените поръчки, чиито изисквания той въвежда. Като пропуски са отчени липсата на норми относно квалификацията и възнагражденията на членовете на оценителната комисия. Резерви са изразени по отношение на забраната за оценяване на планове, графици и други документи, в които е представена организацията на изпълнение на дейностите. От НСЕОП не скриват притесненията си и от факта, че с проекта реално се стеснява обхвата на предварителния контрол, който ще се упражнява от АОП и настояват органът по методология да има краен срок, в който да отговаря на писмените запитвания на възложители.

Публикуваме целия текст на писмото до вносителите на законопроекта и предложенията на сдружението.

НСЕОП

Националното сдружение на експертите по обществени поръчки е сдружение с нестопанска цел, регистрирано по Закона за юридическите лица с нестопанска цел.