НСЕОП алармира за несъответствия със закона при посочване на срок за подаване на оферти за поръчки в ЦАИС ЕОП

При над 4% от всички актуални обществени поръчки, реализирани в централизираната система ЦАИС ЕОП, крайният срок за подаване на заявления или оферти не е съобразен с изискванията на нормативната уредба.

Това са изводите от анализ на НСЕОП, извършен на база информация в РОП за обществените поръчки, за които срокът за подаване на заявления или оферти не е изтекъл към 17.12.2020 г.

Обръщаме внимание на всички възложители, че съобразно разпоредбата на чл. 28, ал. 4 от ППЗОП, при обмен на информация чрез платформата последният ден на срока изтича в края на двадесет и четвъртия час. Това означава, че при определяне на срок за подаване на заявления или оферти за поръчки, реализирани в ЦАИС ЕОП, във всички случаи следва да се посочва краен час “23:59 часа”.

От професионалната организация на експертите по ЗОП споделяме опасенията, че споменатите несъответствия могат да доведат до незаконосъобразност на засегнатите обществени поръчки.

С оглед на горното, за констатирания проблем от Сдружението алармирахме Агенцията по обществени поръчки, като апелирахме да бъдат предприети съответни корективни мерки.

НСЕОП

Националното сдружение на експертите по обществени поръчки е сдружение с нестопанска цел, регистрирано по Закона за юридическите лица с нестопанска цел.