Стартира проект на НСЕОП за прозрачни обществени поръчки в условия на пандемия, финансиран от Черноморския тръст за регионално сътрудничество

На 1 февруари 2021 г. Националното сдружение на експертите по обществени поръчки (НСЕОП) подписа грантово споразумение за реализиране на проект „Открити и прозрачни обществени поръчки в условия на пандемия”, финансиран от Черноморския тръст за регионално сътрудничество* (Black Sea Trust for Regional Cooperation /BST/).

С одобрения проект, НСЕОП се нареди сред организациите на гражданското общество в България, получили възможност и средства да допринесат за справяне с новите предизвикателства по отношение на върховенството на закона и свободното разпространение на информация, пред които е изправено българското общество в резултат на пандемията от COVID-19.

Изпълнението на проекта стартира на 1 февруари 2021 и е с краен срок до 1 февруари 2022 г. Общата стойност на гранта е 25 707,52 щатски долара, като от BST ще бъдат осигурени 24 950 щатски долара, а останалата сума е собствено финансиране.

Проектът е по тематична област “Добро управление”, в която приоритет получат предложения за подобряване на управлението и надзора над обществени поръчки, особено по отношение на действия, свързани с пандемията. В тази насока от Черноморския тръст за регионално сътрудничество се насърчава въвеждането на мерки, свързани с подобряване на достъпа до публична информация, мониторинг и оценка на обществени поръчки на регионално и държавно ниво, както и с повишаване на прозрачността при вземане на решения, особено по отношение на разпределението на ваксини за COVID-19.

Общата цел на проекта на НСЕОП е повишаване прозрачността на обществените поръчки, свързани с пандемията. Като специфични цели са заложени, първо, разпространяване на аналитични данни, заключения и препоръки за подобряване прозрачността и отчетността на възложителите. Другата специфична цел на проекта е осигуряването на достъпна за широката общественост информация относно обществените поръчки, свързани с пандемията.

Основните дейности по проекта на НСЕОП включват събиране и анализ на информация за обществените поръчки, свързани с пандемията, както и изработване на платформа за “отворени данни” за разпространение на сурова информация и аналитични данни. Отделна проектна дейност е свързана с разпространение на информация и постигане на информираност.

В по-конкретен план, в рамките на проекта ще бъде осъществено търсене и анализиране на информация за изразходените средства от медицинските институции в условията на пандемия. В тази връзка ще бъде анализирана информация относно доставката на:
– лекарства, вкл. специализирани терапевтични средства (напр. ремдесивир);
– стерилизационни материали и лични предпазни средства (напр. маски за лице);
– медицинско оборудване: респиратори, ЕКГ монитори, пулсоксиметри, оборудване за PCR и общо лабораторно оборудване, легла и др.
– линейки;
– тестови материали и китове за PCR, тестове за антитела и антигени;
– оборудване за съхранение на ваксини (вкл. фризери на -70 градуса);
– строително-монтажни работи за изграждане на нови лаборатории и за адаптиране на съществуващи сгради за болнични нужди.

Особено внимание е насочено към възлагателните действия по Закона за обществените поръчки и предизвикателствата, пред които са изправени здравните власти в епидимична обстановка.

В рамките на проекта е предвидено изготвяне на доклад от реализираното проучване. Докладът ще се публикува на Интернет страницата на сдружението, в социалните мрежи и ще бъде разпространен чрез отпечатване на 300 копия на хартиен носител.

Наред с това, като част от реализирането на проекта се предвижда и разработването на платформа за отворени данни.

В края на изпълнението е планирано провеждането на финална конференция за оповестяване и обсъждане на дейностите и резултатите от проекта.

* Черноморският тръст за регионално сътрудничество е инициатива, създадена в рамките на Германския фонд „Маршал“ на САЩ. Тръстът функционира като публично-частно партньорство със седалище в Румъния, което осъществява дейност в България, Грузия, Молдова, Румъния, Русия, Турция и Украйна. Инициативата има за цел засилване на трансатлантическото сътрудничество за справяне с регионални, национални и глобални предизвикателства в духа на Плана „Маршал“ – възстановяване на доверието и укрепване на обществените институции, утвърждаване на ценността на гражданското участие в демократичния процес и поощряване на регионалните и трансграничните връзки в публичния и частния сектор и в организациите с нестопанска цел.

НСЕОП

Националното сдружение на експертите по обществени поръчки е сдружение с нестопанска цел, регистрирано по Закона за юридическите лица с нестопанска цел.