НСЕОП със становище до НС по промените в ЗОП, поддържа предложения неподкрепени от МС и лансира нови, свързани с ЦАИС ЕОП

В писмото до Комисията по правни въпроси в Парламента, Националното сдружение на експертите по обществени поръчки изрази становището си по проекта на Закон за изменение и допълнение на Закона за обществените поръчки, внесен от Министерския съвет на 14.10.2020 г. и вече одобрен от депутатите на първо четене.

В писмото си до Народно събрание, от НСЕОП споделяме задоволство и професионално удовлетворение от приемането на предложението на НСЕОП за изменение на чл. 200, ал. 2 от ЗОП.

Идеята на същото е с редакция в чл. 200, ал. 2 от ЗОП да се предвиди, че становището по жалбата, подкрепено при необходимост с доказателства, се изпраща от възложителя в срок от три работни дни (а не календарни като в момента) от получаване на уведомлението за образувано производство по КЗК.

Предложението си експертите по ЗОП аргументирахме с добре известния факт, че много често в практиката с цел бързина на производството по обжалване, възложителите получават уведомлението по чл. 200, ал. 1 от ЗОП за образуване на производство в края на деня на последния работен ден на седмицата и така срокът за изразяване на становище по жалбата става прекалено кратък.

Обръщайки се към законодателния орган в РБългария, от НСЕОП изразяваме и разочарование и съжаление от факта, че не срещнаха разбиране някои други конструктивни предложения на НСЕОП за промени в ЗОП, които поддържаме и пред НС.

На първо място, НСЕОП потвърждава предложението си за промени в чл. 24 от ЗОП, с които да се предвиди, че за всички обществени поръчки за доставка на лекарствени продукти и медицински изделия се допуска представяне на оферти за една или повече от номенклатурите в обособените позиции.

Убедено вярваме, че по този начин на лечебните заведения ще се даде възможността да провеждат обществени поръчки с малко на брой обособени позиции – не повече от 2-3, в които да могат да се включват множество номенклатури.

Считаме, че това значително ще облекчи и ще направи много по ефективен процеса на възлагане на обществени поръчки поради намаления брой работни операции в ЦАИС ЕОП, които следва да се реализират, респективно поради по-ниския риск от грешки и пропуски, а и по-ниския разход на време и средства за възлагане на една обществена поръчка за доставка на лекарства и медицински изделия.

Изключително важно в случая е това, че сега действащите функционалности на ЦАИС ЕОП позволяват на участниците да подадат ценовото и техническото си предложение като оферират лекарствата по номенклатури без да се налагат каквито и да е допълнителни плащания и софтуерни преработки на Платформата.

Всички посочени по-горе благоприятни благоприятни фактори не само ще допринесат за постигане на целите на ЗОП за икономическа ефективност, но и ще спомогнат за подобряване на качеството на здравните услуги на лечебните заведения и повишаване нивото на здравни грижи за населението като цяло.

На второ място, НСЕОП поддържа пред НС и предложението си за промени в чл. 100. Същото цели с обявление за изменение или допълнителна информация (кориджендум) да могат да се правят многократни промени в обявлението, с което се оповестява откриването на процедурата, в поканата за потвърждаване на интерес, в документацията за обществената поръчка и в описателния документ.

Експертната общност е на позиция да се възприеме вариант, при който нормата не поставя ограничения относно характера на промените и те да могат да засягат всички обявени изисквания в процедурата, като при съществените изменения да се дължи съответно удължаване на сроковете с толкова време, колкото време е минало от откриването до промяната.

С писмото си до НС от експертната общност подчертаваме и необходимостта от извършване на изменения и допълнения на ЗОП за пълноценно въвеждане на задължението за електронна комуникация и взаимодействие при възлагането на обществени поръчки.

По-конкретно, от НСЕОП предлагаме следните промени в ЗОП:
1) Приемане на една нова алинея на чл. 39а на ЗОП, в която изрично да прокламира обвързаността на Платформата ЦАИС ЕОП с принципите за възлагане;
2) По аналогия на ЗЕДЕУУ, в ЗОП като специален закон също да се въведе изрично разграничаване на автор и титуляр на изявленията, извършвани при и по повод възлагане на обществени поръчки, най-вече в легалните дефиниции на “участник” в пар. 2, т. 59 от ДР на ЗОП и на “кандидат” в пар. 2, т. 19 от ДР на ЗОП;
3) Въвеждане на изрична разпоредба, например с нова алинея в чл. 101 или на друго подходящо място в нормативния акт, по силата на която, автор на изявлението по подаване на заявление за участие или оферта може да бъде всяко лице, представляващо титуляря на изявлението както по силата на законно, така и на договорно представителство;
4) Изрично пояснение със законен текст, ако е необходимо в отделна алинея в чл. 101, че възложителят може да изиска документ от заявлението или офертата да е подписан от лице различно от автора на изявлението по подаване на заявление за участие или оферта, само в случаите, когато авторът на изявлението е различен от лицето, което по силата на закон следва да подпише съответен документ за личното състояние и съответствие с критериите за подбор (ЕЕДОП или друг);
5) Като нова алинея в чл. 101 от ЗОП, или на друго подходящо място в акта, да се добави изрична разпоредба, че с подписването на офертата/заявлението чрез функционалностите на платформата по чл. 39а от ЗОП (ЦАИС ЕОП) се счита, че се подписват и всички документи от офертата/заявлението, изявлението в които по силата на закон влиза в обхвата на представителната власт на подателя на офертата, определена от титуляря на заявлението;
6) Да се разгледа възможността за прецизиране на разпоредбата на чл. 101, ал. 3 от ЗОП, която след допълнение да гласи, че в случаите на открита процедура офертата съдържа и информацията от заявлението, т.е. и информация относно личното състояние на кандидатите и критериите за подбор.

В заключение на гореизложеното становище до Народно събрание, от НСЕОП изразяваме надежда, че ще срещнем подкрепа и разбиране за направените констатации и конструктивни предложения, като с това ще утвърдим принципите на откритост, съгласуваност, диалогичност и единодействие при създаване и развитие на нормативната рамка в сектора на обществените поръчки.

НСЕОП

Националното сдружение на експертите по обществени поръчки е сдружение с нестопанска цел, регистрирано по Закона за юридическите лица с нестопанска цел.