ИПИ: 70% от разходите на общините са провал

money-down-the-drain-dollar

Близо 70% от разходите на общините могат да бъдат класифицирани като провал, а едва 5% – като успех. Една четвърт са дейностите, чието изпълнение и резултати не позволяват да бъдат зачислени към едната или другата група и са определени като „некласифицирани”.

Основните проблеми са при управлението на бюджета, обществените поръчки и разпореждането с имущество на общините.

Това показва прегледът на всички публикувани одитни доклади на Сметната палата за общините в България, изготвен от Института за пазарна икономика (ИПИ). В докладите са обхванати 83 общини и техните разходи за близо 6 млрд. лв. за периода 2011-2014 година.

Като „провал” ИПИ класифицира тези разходи и програми, които според одитните доклади не изпълняват заложените цели. Освен това в тази графа попадат и необоснованите харчове, неикономичното използване на средства, лошото управление на имуществото, съществените нарушения при обществени поръчки.

Общата сума на провала на общинската администрация е 3,5 млрд. лв. за 2011-2014 г., или над две трети от всички общински разходи. Още по-притеснително е, че 21 от одитните доклади на общините, или около една четвърт от всички доклади, са изпратени до прокуратурата, заради наличие на данни за престъпления, отбелязват икономистите.

Прави впечатление, че както делът на провалите на местната власт, така и този на докладите, в които са открити данни за престъпления, са далеч повече в сравнение с централната власт. За сравнение, досегашната работа на ИПИ класифицира като провал 40% от разходите на централната администрация, а 25% – като успех. Освен това, в под 10% от докладите на Сметната палата за централната власт е посочено, че са изпратени в прокуратурата.

„Провалите” на местната  администрация се разпростират във всички дейности, с която тя е натоварена. Очаквано, основните проблеми се срещат най-вече при управлението на бюджета, възлагането на обществени поръчки и разпореждането с имуществото на общините.

Понякога невъзможността на администрацията да изпълнява ефективно дадена дейност произтича от липса на капацитет и финанси, недостатъчни стимули или пък недобро планиране. В други случаи, обаче, информацията в докладите поражда сериозни съмнения за корупция и преследване на лични облаги.

Анализът показва острата нужда от повече контрол и прозрачност при разходването на публични средства. За целта, обаче, е необходима и работеща съдебна система. По-нататъшната децентрализация на местните финанси и приватизация на общинска собственост също биха спомогнали за ограничаване на неефективното харчене на парите на данъкоплатците, смятат анализаторите.

Investor.bg

НСЕОП

Националното сдружение на експертите по обществени поръчки е сдружение с нестопанска цел, регистрирано по Закона за юридическите лица с нестопанска цел.