В началото на месец октомври по проекта по ОПДУ ще се проведат 12 уъркшопи на територията на всеки затвор в страната

В началото на месец октомври 2019 г. ще се проведат 12 броя уъркшопа на територията на всеки затвор в страната, на които в групов формат служители на местата за лишаване от свобода ще могат да дават свои предложения, мнения, убеждения и нагласи по повишаване на възможностите на гражданско участие и контрол на заинтересованите страни върху политиките на ГДИН в областта на обществените поръчки, с оглед разширяване обхвата на участие, с включването на хората, в постоянен контакт и работещи директно с лицата, настанени в местата за лишаване от свобода. С реализацията на дейността се търси да се генерират иновативни и приложими на практика идеи, на базата на личният професионален опит на всеки служител.

Основни теми, които ще се дискутират по време на уъркшопите:

 1. Участие и предоставяне на подкрепа на неправителствени организации при определяне на конкретните потребности на ГДИН по отношение необходимите доставки, услуги и строителство във връзка с осигуряване на условия за поддържане на физическото и психическото здраве на осъдените и зачитане на правата и достойнството им;
 2. Участие и предоставяне на подкрепа на неправителствени организации при дефиниране и определяне на техническите спецификации в ГДИН при подготовка на обществени поръчки за доставки, услуги и строителство, провеждани във връзка с осигуряване на условия за поддържане на физическото и психическото здраве на осъдените;
 3. Възможности за участие на лишените от свобода при определяне на конкретните потребности на ГДИН по отношение необходимите доставки, услуги и строителство във връзка с осигуряване на условия за поддържане на физическото и психическото здраве на осъдените и зачитане на правата и достойнството им;
 4. Възможности за включване на изисквания за изпълнение на част от дейностите по предмета на обществени поръчки от страна на лишени от свобода и постигане законовите цели по превъзпитание и интеграция;
 5. Механизми за допитване, идентифициране и определяне на индивидуалните потребности на лишените от свобода при определяне техническите спецификации в ГДИН при подготовка на обществени поръчки за доставки, услуги и строителство, провеждани във връзка с осигуряване на условия за поддържане на физическото и психическото здраве на лишените;
 6. Механизми и възможности за използване на обществените поръчки на ГДИН като средство за постигане на цели свързани с изпълнението на законовите задължения на Главната дирекция по осигуряване на условия за поддържане на физическото и психическото здраве на лишените околната среда и тяхното превъзпитание и интеграция;
 7. Възможностите за използване на обществените поръчки на ГДИН като средство за постигане на цели по превъзпитание и интеграция в обществото на лишените от свобода;
 8. Механизми за използване на обществените поръчки на ГДИН като средство за постигане на цели свързани с местната икономика, в т.ч наемане на млади хора или на хора, които дълго време не са били на пазара на труда, социално слаби и др.;
 9. Включване на механизми за външен мониторинг на цикъла на управление на обществените поръчки в ГДИН от страна на НПО сектора;
 10. Възможностите за използване на информация и обратна връзка от страна на лишените от свобода за подпомагане изпълнението на задълженията на ръководството на ГДИН за реализиране на политики и процедури за текущ контрол върху изпълнението на поети финансови ангажименти и сключени договори за обществени поръчки съгласно изискванията на Закона за финансово управление и контрол в публичния сектор (ЗФУКПС);
 11. Възможностите за използване на информация и и обратна връзка от страна на лишените от свобода за подпомагане изпълнението на задълженията на ръководството на ГДИН за реализиране на политики и процедури за последващи оценки на изпълнението на поети финансови ангажименти и сключени договори за обществени поръчки съгласно изискванията на съгласно ЗФУКПС;
 12. Възможности за участие и предоставяне на подкрепа на неправителствени организации при определяне на конкретните потребности на ГДИН при реализация на публични политики на Главната дирекция, при необходимост от промени в законодателство в областта на обществените поръчки при възложители с териториални структури и специфики като ГДИН, както и определяне на насоки за усъвършенстване на публичния мениджмънт на Главната дирекция с оглед планирането, възлагането и мониторинга на обществените поръчки;
 13. Възможности за повишаване на обществената осведоменост и насърчаване на гражданското участие в процесите на формулиране, изпълнение и мониторинг на политики в областта на обществените поръчки с фокус дейността на ГДИН;
 14. Възможности за използване на социалноотговорни и зелени обществени поръчки от страна на ГДИН;
 15. Формулиране на механизми и добри практики за ефективното, ефикасно и законосъобразно управление на цикъла на обществените поръчки в ГДИН;

Изпълнението на тези задачи са част от Дейност 3 Разработване на инструментариум за подобряване на гражданското участие и мониторинг върху обществените поръчки на ГДИН.

Проект BG05SFOP001-2.009-0059 „Активното гражданско участие в политиките на Главна дирекция „Изпълнение на наказанията” в областта на управление на цикъла на обществените поръчки”, финансиран от Оперативна програма „Добро управление“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

Целият файл на новината може да видите тук.

———————————-—————– www.eufunds.bg ——————————————————

Проект BG05SFOP001-2.009-0059 „Активното гражданско участие в политиките на Главна дирекция „Изпълнение на наказанията” в областта на управление на цикъла на обществените поръчки”, финансиран от Оперативна програма „Добро управление“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

НСЕОП

Националното сдружение на експертите по обществени поръчки е сдружение с нестопанска цел, регистрирано по Закона за юридическите лица с нестопанска цел.