Стартира разработване на инструментариум за подобряване на гражданското участие и мониторинг върху обществените поръчки по проектa по ОПДУ

В началото на месец юли 2019 г. стартира изпълнението на Дейност 3 Разработване на инструментариум за подобряване на гражданското участие и мониторинг върху обществените поръчки на ГДИН. Избраният външен изпълнител проведе работна среща с екипа по управление на проекта и представители на НСЕОП и ГДИН. Набелязани бяха основните стъпки за успешното реализиране на дейността.

Тази дейност цели да се разработи на практика конкретен и реалистичен за изпълнение инструментариум за подобряване на гражданското участие и мониторинг в процесите на планиране, провеждане, изпълнение и контрол върху обществените поръчки, провеждани от ГДИН, отнесени към осигуряването на потребностите и/или подобряване условията за живот на лицата настанени в местата за лишаване от свобода, затворнически общежития и поправителни домове. Инструментариумът ще съдържа конкретни насоки за повишаване нивото на публичност и прозрачност на процесите по възлагане на обществени поръчки в системата на ГДИН и ще регламентира въвличането и участието на всички заинтересовани страни – обществеността, НПО като носители на гражданското участие и лицата, настанени в местата за лишаване от свобода.

Дейността ще бъде реализирана на няколко етапа, като се предвижда провеждането на 12 броя уъркшопа на територията на всеки затвор в страната, на които в групов формат служители на местата за лишаване от свобода ще могат да дават свои предложения, мнения, убеждения и нагласи по повишаване на възможностите на гражданско участие и контрол на заинтересованите страни върху политиките на ГДИН в областта на обществените поръчки, с оглед разширяване обхвата на участие, с включването на хората, в постоянен контакт и работещи директно с лицата, настанени в местата за лишаване от свобода.

Целият файл на новината може да видите тук.

———————————-—————– www.eufunds.bg ——————————————————

Проект BG05SFOP001-2.009-0059 „Активното гражданско участие в политиките на Главна дирекция „Изпълнение на наказанията” в областта на управление на цикъла на обществените поръчки”, финансиран от Оперативна програма „Добро управление“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

НСЕОП

Националното сдружение на експертите по обществени поръчки е сдружение с нестопанска цел, регистрирано по Закона за юридическите лица с нестопанска цел.