Проведоха се 12 уъркшопи на територията на всеки един затвор в страната по проекта по ОПДУ

По предварително съгласуван график между ГДИН и фирмата изпълнител се проведоха 12 броя уъркшопа на територията на всеки затвор в страната, на които в групов формат служители на местата за лишаване от свобода дадоха свои предложения, мнения, убеждения и нагласи по повишаване на възможностите на гражданско участие и контрол на заинтересованите страни върху политиките на ГДИН в областта на обществените поръчки, с оглед разширяване обхвата на участие, с включването на хората, в постоянен контакт и работещи директно с лицата, настанени в местата за лишаване от свобода.

Проект BG05SFOP001-2.009-0059 „Активното гражданско участие в политиките на Главна дирекция „Изпълнение на наказанията” в областта на управление на цикъла на обществените поръчки” е финансиран от Оперативна програма „Добро управление“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

Целият файл на новината може да видите тук.

———————————-—————– www.eufunds.bg ——————————————————

Проект BG05SFOP001-2.009-0059 „Активното гражданско участие в политиките на Главна дирекция „Изпълнение на наказанията” в областта на управление на цикъла на обществените поръчки”, финансиран от Оперативна програма „Добро управление“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

НСЕОП

Националното сдружение на експертите по обществени поръчки е сдружение с нестопанска цел, регистрирано по Закона за юридическите лица с нестопанска цел.