Успешно протече националната конференция по проекта на НСЕОП по ОП „Добро управление“

На 18 декември 2019 г. (сряда) в хотел “Централ”, гр. София се проведе национална конференция за повишаване на обществената осведоменост и насърчаване на гражданското участие в процесите на формулиране, изпълнение и мониторинг на политики по Проект BG05SFOP001-2.009-0059 „Активното гражданско участие в политиките на Главна дирекция „Изпълнение на наказанията” в областта на управление на цикъла на обществените поръчки”, финансиран от Оперативна програма „Добро управление“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

По време на конференцията бе представено изпълнението на всички дейности по проекта и отделен специален модул за разработения по Дейност № 3 от Проекта инструментариум за подобряване на гражданското участие и мониторинг върху обществените поръчки на ГДИН, акцентиращ върху оценката от страна на гражданите при взаимоотношенията с административните структури за формулиране, изпълнение и мониторинг на политики в областта на провеждането на обществени поръчки, насочени към лицата, настанени в местата за лишаване от свобода.

В конференцията се включиха представители на НСЕОП, ГДИН, НПО и граждани. В края на събитието бе дадена възможност за дискусия по темата.

———————————-—————– www.eufunds.bg ——————————————————

Проект BG05SFOP001-2.009-0059 „Активното гражданско участие в политиките на Главна дирекция „Изпълнение на наказанията” в областта на управление на цикъла на обществените поръчки”, финансиран от Оперативна програма „Добро управление“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

НСЕОП

Националното сдружение на експертите по обществени поръчки е сдружение с нестопанска цел, регистрирано по Закона за юридическите лица с нестопанска цел.