НСЕОП и ГДИН организират национална конференция в изпълнение на проекта по ОП “Добро управление”

П О К А Н А
за участие

ОТНОСНО: Национална конференция за изпълнение на Дейност № 5 по повишаване на обществената осведоменост и насърчаване на гражданското участие в процесите на формулиране, изпълнение и мониторинг на политики по Проект BG05SFOP001-2.009-0059 „Активното гражданско участие в политиките на Главна дирекция „Изпълнение на наказанията” в областта на управление на цикъла на обществените поръчки”, финансиран от Оперативна програма „Добро управление“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

Национално сдружение на експертите по обществени поръчки (НСЕОП) в Партньорство с ГД „Изпълнение на наказанията“ към Министерство на правосъдието, реализира Проект BG05SFOP001-2.009-0059 „Активното гражданско участие в политиките на Главна дирекция „Изпълнение на наказанията” в областта на управление на цикъла на обществените поръчки”, финансиран от Оперативна програма „Добро управление“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

В тази връзка реализиране на дейносттите по повишаване на обществената осведоменост и насърчаване на гражданското участие Ви каним да присъствате на национална еднодневна конференция в гр. София, хотел Централ на 18 декември 2019 г. (сряда) от 10:00 ч. до 12:30 ч. По време на националната конференция ще бъде разпространен разработеният по Дейност № 3 по Проекта инструментариум за подобряване на гражданското участие и мониторинг върху обществените поръчки на ГДИН, акцентиращ върху оценката от страна на гражданите при взаимоотношенията с административните структури за формулиране, изпълнение и мониторинг на политики в областта на провеждането на обществени поръчки, насочени към лицата, настанени в местата за лишаване от свобода.

За повече информация, ни потърсете на е-мейла на НСЕОП nseop@nseop.org и на тел. +359 897921232.

С Уважение,
Ивайло Стоянов
НСЕОП

Целият файл с поканата и програмата на събитието може да видите тук.

———————————-—————– www.eufunds.bg ——————————————————

Проект BG05SFOP001-2.009-0059 „Активното гражданско участие в политиките на Главна дирекция „Изпълнение на наказанията” в областта на управление на цикъла на обществените поръчки”, финансиран от Оперативна програма „Добро управление“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

НСЕОП

Националното сдружение на експертите по обществени поръчки е сдружение с нестопанска цел, регистрирано по Закона за юридическите лица с нестопанска цел.