Продължава изпълнението на проекта по ОПДУ с участие на НСЕОП

Продължава изпълнение на дейностите по Проект BG05SFOP001-2.009-0059-C01 „Активното гражданско участие в политиките на Главна дирекция “Изпълнение на наказанията” в областта на управление на цикъла на обществените поръчки“, финансиран от Оперативна програма „Добро управление“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

Фирмата изпълнител на Дейност 1 и Дейност 2 изпълнява поставените изисквания в срок и до средата на месец юни се очаква да бъдат предадени резултатите от работата на екипа сформиран да извършва проучването и анализа по тези две дейности.

Същевременно екипа по управление на проекта стартира избора на външните изпълнители за останалите дейности по проекта, а именно:

  • Дейност 3 „Разработване на инструментариум за подобряване на гражданското участие и мониторинг върху обществените поръчки на ГДИН”
  • Дейност 4 „Съвместна дейност между НПО сектора в страната и администрацията на ГДИН за реализация на публични политики, законодателство и управление, чрез обмен на инструментариум за подобряване на гражданското участие и мониторинг”
  • Дейност 5 „Повишаване на обществената осведоменост и насърчаване на гражданското участие в процесите на формулиране, изпълнение и мониторинг на политики”

Целият файл на новината може да видите тук.

———————————-—————– www.eufunds.bg ——————————————————

Проект BG05SFOP001-2.009-0059 „Активното гражданско участие в политиките на Главна дирекция „Изпълнение на наказанията” в областта на управление на цикъла на обществените поръчки”, финансиран от Оперативна програма „Добро управление“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

НСЕОП

Националното сдружение на експертите по обществени поръчки е сдружение с нестопанска цел, регистрирано по Закона за юридическите лица с нестопанска цел.