Двудневен семинар ще се проведе по проекта по ОПДУ с участие на НСЕОП

Националното сдружение на експертите по обществени поръчки и Главна дирекция „Изпълнение на наказанията” Ви уведомяват, че ще проведат двудневен семинар за обсъждане на Инструментариум за подобряване на гражданското участие и мониторинг върху обществените поръчки на ГДИН. Семинарът ще се проведе в периода 30.10 – 31.10.2019 г. в Хотел. Клептуза****, гр.Велинград. Семинарът се провежда като част от изпълнението на дейностите по Проект BG05SFOP001-2.009-0059 „Активното гражданско участие в политиките на Главна дирекция „Изпълнение на наказанията” в областта на управление на цикъла на обществените поръчки”, финансиран от Оперативна програма „Добро управление“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

Семинарът е част от изпълнението на Дейност 4 „Съвместна дейност между НПО сектора в страната и администрацията на ГДИН за реализация на публични политики, законодателство и управление, чрез обмен на инструментариум за подобряване на гражданското участие и мониторинг” по Проект BG05SFOP001-2.009-0059 „Активното гражданско участие в политиките на Главна дирекция „Изпълнение на наказанията” в областта на управление на цикъла на обществените поръчки”.

Целият файл на новината може да видите тук.

———————————-—————– www.eufunds.bg ——————————————————

Проект BG05SFOP001-2.009-0059 „Активното гражданско участие в политиките на Главна дирекция „Изпълнение на наказанията” в областта на управление на цикъла на обществените поръчки”, финансиран от Оперативна програма „Добро управление“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

НСЕОП

Националното сдружение на експертите по обществени поръчки е сдружение с нестопанска цел, регистрирано по Закона за юридическите лица с нестопанска цел.