В ход е изпълнението на проекта по ОП “Добро управление”

Стартираха дейностите по изпълнение на Проект BG05SFOP001-2.009-0059-C01 „Активното гражданско участие в политиките на Главна дирекция “Изпълнение на наказанията” в областта на управление на цикъла на обществените поръчки“, финансиран от Оперативна програма „Добро управление“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

Сформиран бе екип за управление на проекта и избран външен изпълнител за реализиране на Дейност1 Анализ и оценка на цикъла по провеждане на обществените поръчки в системата на ГДИН, в контекста на спецификата на дейността й и Дейност 2 Проучване и анализ на степента на участие на гражданското общество и НПО в процесите на планиране, изпълнение и мониторинг върху обществените поръчки на ГДИН.

Провеждат се срещи, на които се обсъждат действията, които следва да предприемат представители на НСЕОП, екипа по управление на проекта, ГДИН и фирмата изпълнител.
От страна на партньор по проекта Главна Дирекция „Изпълнение на наказанията”, се среща пълно съдействие при оказване на техническа и документална помощ за извършване на дейностите в срок.

В края на изпълнение на Дейност 1 се очаква да бъде проведено 1 бр. кабинетно проучване на документация на ГДИН през последните 5 години, да бъде направено изследване на европейски практики на 5 държави, да бъде извършен анализ – оценка с резултати, насоки и препоръки за изпълнение на цикъла по провеждане на обществените поръчки в системата на ГДИН, в контекста на спецификата на дейността ѝ.

В края на изпълнение на Дейност 2 се очаква да бъде Разработен 1 инструментариум за извършване на проучването – структуриран въпросник за провеждане на индивидуални интервюта на терен с отворени и затворени въпроси; да бъдат проведени интервюта на територията на страната на минимум 200 лица, настанени в местата за лишаване от свобода, експерти и служители на гражданският сектор; да бъде събрана информация от 200 представители на целевите групи на терен; да бъде изготвен 1 Анализ на степента на участие на гражданското общество и НПО в процесите на планиране, изпълнение и мониторинг върху обществените поръчки на ГДИН.

Целият файл на новината може да видите тук.

———————————-—————– www.eufunds.bg ——————————————————

Проект BG05SFOP001-2.009-0059 „Активното гражданско участие в политиките на Главна дирекция „Изпълнение на наказанията” в областта на управление на цикъла на обществените поръчки”, финансиран от Оперативна програма „Добро управление“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

НСЕОП

Националното сдружение на експертите по обществени поръчки е сдружение с нестопанска цел, регистрирано по Закона за юридическите лица с нестопанска цел.

Don`t copy text!