НСЕОП внесе в Парламента предложения за промени в законодателството по обществени поръчки

Предложението на НСЕОП за отмяна на корекции при неприлагане на чл. 16г от ЗОП предизвика вълна на одобрение сред общините 1

В потвърждение на ангажимента да отстояваме позицията за усъвършенстване на нормативната уредба, който поехме пред нашите членове и обществеността, днес от НСЕОП внесохме в Народно събрание становище и предложения на организацията за промени в законодателството по обществени поръчки и по проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за обществените поръчки (законопроект № 802-01-28, внесен от Министерски съвет нa 01.08.2018 г.).

Сдружението бе активен участник и в дебатите, които се проведоха в рамките на обществената консултация по законопроекта. Въпреки неудовлетворителния за нас факт, че някои от конструктивните предложения на граждански и браншови организации, в това число НСЕОП, не бяха взети предвид при съставяне на окончателния вариант, внесен в НС, оставаме уверени, че ще срещнем подкрепа и разбиране за направените констатации и конструктивни предложения, като с това ще утвърдим принципите на откритост, съгласуваност, диалогичност и единодействие при създаване и развитие на нормативната рамка в сектора на обществените поръчки.

Припомняме, че със становището на НСЕОП се предлагат множество промени в уредбата при възлагането по ЗОП и ППЗОП. Сред тях са такива свързани с правилата за прогнозирането и планирането на обществените поръчки, за дефинирането на неправомерното разделяне на поръчки, за позоваването на капацитета на трети лица за доказване на съответствие с критериите за подбор, за използването на ЕЕДОП и на обявлението за промяна (кориджендум), за работата на Методическия съвет по ЗОП и др.

Представяме на вниманието ви внесеното в деловодството на НС писмо и становището с предложения на НСЕОП.

НСЕОП

НСЕОП

Националното сдружение на експертите по обществени поръчки е сдружение с нестопанска цел, регистрирано по Закона за юридическите лица с нестопанска цел.
Bookmark the permalink.