НСЕОП с настоятелна молба за методически указания относно ЕЕДОП

QMarks

Националното сдружение на експертите по обществени поръчки излезе с официално предложение за предоставяне на насоки за уеднаквяване на практиката по прилагане на правилата относно Единния европейски документ по обществени поръчки (ЕЕДОП). Това стана с писмо, адресирано до министър-председателя и ръководителите на институциите, чиито представители формират Методическия съвет по ЗОП – Сметна палата, АОП и АДФИ.

Като отчитат позитивите при транспониране на последното поколение европейски директиви в областта на поръчките, от Сдружението отбелязват, че новата нормативна уредба е донесла и редица предизвикателства за възложители, потенциални изпълнители, отговорни институции и експерти. Сред проблематичните области, които заслужават специално внимание, от НСЕОП посочват правилата, свързани с ЕЕДОП.

От Сдружението потвърждават безспорните предимства от въвеждането на ЕЕДОП, но отбелязват, че практиката е показала и слабости в нормите, регламентиращи използването на документа. Сред примерите в тази насока са посочени празнотите в уредбата при поръчките на ниска стойност (тези по глава 26 от ЗОП) и случаите на участие на неперсонифицирани дружества. Като особено проблематична се определя наложилата се практика за приравняване на използваните от участниците външни експерти на предоставящи ресурс трети лица и изискването на ЕЕДОП от всеки един от тях

Предвид очертаните неясноти в правилата относно ЕЕДОП, професионалната организация извежда пет основни въпроса, по които счита за необходимо да се произнесе Методическия съвет по ЗОП. Видно от писмото, експертната общност разчита, че Методическият съвет ще внесе яснота по спорните положения и така ще осигури законосъобразното и ефективно разходване на публичните средства.

С цялото писмо може да се запознаете тук.

НСЕОП

Националното сдружение на експертите по обществени поръчки е сдружение с нестопанска цел, регистрирано по Закона за юридическите лица с нестопанска цел.