nseop

Open full view…

Какво мислите за проекта на нов ЗОП?

НСЕОП
Tue, 02 Jun 2015 13:42:38 GMT

Вашето мнение за силните и слабите страни на проекта според вас и предложенията ви за промени в него