Външни експерти по ЗОП

TeamOfExperts

Тук може да намерите повече информация за външните експерти по ЗОП, включени в списъка по чл. чл. 19, ал. 2, т. 8 от закона, които членуват в Националното сдружение на експертите по обществени поръчки

 

УНЕИме, презиме, фамилияКвалификация и опит
ВЕ-186Йордан Петров Халаджов
(Магистър – Публична администрация)
Зам.-председател на НСЕОП. Към момента е началник на отдел “Правно-нормативно обслужване, проекти, програми и обществени поръчки”, дирекция “Административно информационно и правно обслужване” в община Карлово. Още…
ВЕ-1120Ивайло Василев Стоянов
(Магистър – Икономист)
Гл. секретар на НСЕОП. В периода 2006 – 2014 г. е началник на отдел „Предварителен контрол на договаряния без обявление” и началник на отдел „Предварителен контрол” в Агенцията по обществени поръчки. Още…
ВЕ-1137Евгения Борисова Чомпалова
(Магистър – Инженер)
Понастоящем е ръководител на отдел „Обществени поръчки“ в Българско национално радио. От 2000 г. до 2010 г.  – ръководител на отдел „Обществени поръчки“ в Българска национална телевизия.
ВЕ-1141Илия Антонио Станоев
(Магистър – Застраховане)
Директор „Тотал Инс – Застрахователен Брокер“ ЕООД, София. От 11.2014 г. до 02.2015 г. е член на борда на директорите „Българска Агенция за Експортно Застраховане (БАЕЗ)“ ЕАД. Още…
ВЕ-1394Орлин Чавдаров Япраков (Магистър – Икономист)Завършил е специалност „Финанси и Банково дело“ в „Университет за Национално и Световно Стопанство“, Катедра „Финанси“.
ВЕ-1398Росен Василев Иванов (Магистър – Икономист)Придобита образователна степен – магистър Специалност „Международни икономически отношения“ – Международни проекти – магистър МИО – диплома Серия СА-2009 №050815, рег.№69665 от 06.01.2009 г. Придобита образователна степен – магистър Специалност „Счетоводство и контрол“ – Счетоводство и одит на нефинансовите предприятия – магистър Счетоводство и контрол: рег.№56584 от 29.11.2005 г.
ВЕ-1402Елза Леденова Христова – Трайкова (Магистър – Икономист)Понастоящем заема длъжността главен експерт „Обществени поръчки и търгове“  в ДП „Затворно дело“, Министерство на правосъдието. Преди това работи на различни позиции в МВР, в т.ч.  като главен експерт в сектор „Конкурсна дейност“ към отдел „Доставки“ при ДУССД – МВР. Още…
ВЕ-1403Мая Иванова Андонова – Генова
(Магистър – Юрист)
Магистър по специалност „Право“, Университет за национално и световно стопанство, гр. София и удостоверение за правоспособност – 2005г. с диплома № 1202/20.06.2005г. и удостоверение за правоспособност № 1565/24.10.2005г. Магистър, специалист по „Международни отношения“, Университет за национално и световно стопанство, гр. София, с диплома серия ВД-96, № 0000790 /1997г.
ВЕ-1519Парашкева Иванова Генчева
(Магистър – Маркетинг)
(Магистър – Машинен Инженер)
Дългогодишен опит като експерт по обществени поръчки и публично-частно партньорство. Реализирани проекти по мерки на ДФ „Земеделие”, МРРБ, МТСП, Световна банка. Владее перфектно английски и руски език.

 

Comments are closed.