В сила са промените в ЗОП за отлагане на платформата за електронно възлагане

eProc

В бр. 63 на Държавен вестник от 4 август бе обнародван Закон за изменение и допълнение на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, с който се правят промени и в Закона за обществените поръчки. Те се отнасят до срока за въвеждането на единната електронна платформа за възлагане на обществени поръчки, както и за наредбата, която следва да уреди условията и реда за ползването ѝ. Срокът е удължен до 18 октомври 2018 г.

Първоначалният срок за влизане в сила на задължението за използване на платформата бе 1 юли, но в резултат от забавянето на процедурата по ЗОП за създаването й спазването му стана невъзможно и се стигна до законови промени. Поради необходимостта промените да се приемат в спешен порядък, тя бяха добавени в ЗИДЗОП на ДОПК и окончателно бяха гласувани от Народното събрание на 20 юли. С оглед избягване на проблеми с възлагателните процедури, открити след 1 юли, промените в ЗОП относно платформата за електронни поръчки влязоха в сила считано от 30 юни 2017 г.

Източници: ДВ, Народно събрание, АОП

НСЕОП

НСЕОП

Националното сдружение на експертите по обществени поръчки е сдружение с нестопанска цел, регистрирано по Закона за юридическите лица с нестопанска цел.
Bookmark the permalink.