Сборникът с практика на ВАС и КЗК с автор Ивайло Стоянов с висок интерес сред експертната общност

AzbukaPraktika

От ЗОП ПЛЮС оповестиха, че излязлото от печат само преди няколко седмици издание с практика на КЗК и ВАС по новия закон вече се радва на висок интерес от страна на експертната общност. Книгата с автор нашия многоуважаван консултант г-н Ивайло Стоянов носи заглавието “Азбука на обществените поръчки” и е под рецензията на съдия Мариника Чернева, председател на Четвърто отделение във Върховния административен съд.

Сборникът събира в себе си аналитичен преглед на избрани решения на Комисията за защита на конкуренцията и Върховния административен съд по широк кръг ключови въпроси от нормативната уредба по възлагане на обществени поръчки. От ЗОП пЛЮС не скриват задоволството си, че с изданието на ангажираните с материята на поръчките се предоставя всичко необходимо от практиката, събрано в една книга – това, което винаги са желали ангажираните с възлагане по ЗОП.

Ето какво казва за книгата рецензентът съдия Чернева:

За да може да чете, човек трябва първо да познава буквите. Тази азбучна истина е валидна в много области от живота, в това число правото. Не правят изключение обаче и обществените поръчки, където за да възлагаш успешно е необходимо, но далеч не и достатъчно, да си запознат с фундамента на действащата нормативна уредба. Една друга съществена част от базисните знания по тази материя се формира от познаването на практиката на органите по обжалване в лицето на Комисията за защита на конкуренцията и особено на Върховния административен съд като втора и последна инстанция в производствата по Закона за обществените поръчки.
Именно в юриспруденцията експертите по обществени поръчки могат да разберат в най-голяма степен смисъла, значението и предназначението на разпоредбите от закона и поотделно, и в тяхната съвкупност. Да видят нормите в действие, да добият представа как абстрактните правила за поведение реално се проявяват в практиката, какви предизвикателства поставят и кои пътища се приемат за съответни на закона от институциите, призвани да съблюдават и защитават правовия ред в отношенията по разходване на публичните ресурси.
Познаването, разбирането и използването на съдебната практика е неизменно условие за формиране както на пълния обем знания, необходими на един експерт по обществени поръчки, така и на нещо още по-важно – изграждането на практически умения за прилагането на тези знания в ежедневната работа. Защото именно уменията, а не толкова и само знанията, могат да направят разликата при преодоляване на изпитанията, пред които могат да бъдат поставени професионално ангажираните с материята на обществените поръчки. И да доведат до повишаване на личната експертиза, а в един по-широк план и до изпълнение на целта за законосъобразно, но и ефективно разходване на обществените средства.
С всичко това убедена съм ще е полезен сборникът със съдебна практика, така находчиво озаглавен “Азбука на обществените поръчки”. Успех на изданието!

Първата част на сборника, имащ потенциал да стане едно от най-четените издания при правната и специзлизирана литература, включва следното:

  • Увод от рецензента
  • Увод от Екипа на ЗОП ПЛЮС
  • Предговор
  • Раздел първи: Теми, свързани с избора на вида на процедурата за обществена поръчка и определянето на нейните условия
  • Раздел втори: Теми, свързани с подаването на оферти за участие
  • Раздел трети: Теми, свързани с разглеждането и оценяването на подадените оферти
  • Раздел четвърти: Теми, свързани с обжалването на индивидуални административни актове и действия на възложителя
  • Заключение
  • Приложение: Списък с цитираните съдебни актове

ТРИ НАЧИНА ДА ЗАКУПИТЕ СБОРНИКА

– обадете се на тел.: 0878 610 705

– изпратете заявка на e-mail: zopplus@gmail.com

– използвайте електронната форма на www.zopplus.com

НСЕОП

НСЕОП

Националното сдружение на експертите по обществени поръчки е сдружение с нестопанска цел, регистрирано по Закона за юридическите лица с нестопанска цел.
Bookmark the permalink.