Предложението на НСЕОП за отмяна на корекции при неприлагане на чл. 16г от ЗОП предизвика вълна на одобрение сред общините

together-hands

Категорична подкрепа за НСЕОП

Категорична подкрепа за предложението на Националното сдружение на експертите по обществени поръчки за отмяна на финансовите корекции за неприлагане на чл. 16г от ЗОП бе изразена от голяма част от възложителите на местно ниво. Припомняме Ви, че професионалната организация се обърна с призив към ключови институции от изпълнителната власт за незабавно прекратяване на практиката за неправилното и неоснователно налагане на подобна мярка въз основа на твърдения за нарушения на реда за преференциално възлагане на обществени поръчки на предприятия и кооперации на хора с увреждания. От НСЕОП потърсиха специална подкрепа от общините, които в най-голяма степен са засегнати от такива корекции.

Както се отбелязва в позицията на община Стара Загора, експертната общност е изтъкнала всички аргументи в защита на тезата, че въпросните корекции със сериозни неблагоприятни последици за възложителите са незаконосъобразни и крайно несправедливи. Горното звучи още по-правдиво и убедително на фона на празнотите и слабостите в нормативната уредба на тези аспекти от възлагането, за които бе признато на най-високо ниво в мотивите към проекта за спешна ревизия на Закона за обществените поръчки /ЗОП/. В тази посока са и аргументите в становището на община Благоевград. В него се напомня важността на принципа за недопускане на дискриминация, което ни дава повод за размисъл, че освен задълбочаване на дискриминацията спрямо хората със затруднен достъп до пазара на труда, слабостите в регулаторния режим по един парадоксален начин могат едновременно да предизвикат и обратна дискриминация, от която да са потърпевши възложители и редови изпълнители.

Очаква се отношение по случая да вземат и отговорните институции от системата за управление на средствата от ЕС.

НСЕОП

НСЕОП

Националното сдружение на експертите по обществени поръчки е сдружение с нестопанска цел, регистрирано по Закона за юридическите лица с нестопанска цел.
Bookmark the permalink.