Платформата за електронно възлагане на поръчки отложена за есента на 2018 г.

eProcurement

Въвеждането на единната национална електронна уеб-базирана платформа се отлага за 18 октомври 2018 г. Това бе потвърдено със съобщение от Агенцията по обществени поръчки, с което се информира, че е предприето удължаване на срока за влизане в сила на чл. 39, чл. 40, ал. 1 и ал. 3, т. 1 – 4 и т. 10 от ЗОП относно задължението на възложителите да използват въпросната платформа при възлагане на обществени поръчки.

Както е посочено и в съобщението, първончалнотият срок за въвеждане на платформата бе от 1 юли 2017 г.  С очакваните експерсни промени в ЗОП той ще се промени на 18 октомври 2018 г. Същият срок е предвиден и за издаването на наредба за условията и реда за използване на платформата, съгласно § 28 от ПЗР на ЗОП.

Като основна причина за отлагането в експертните среди се сочи забавянето на процедурата за възлгане на поръчка за изграждане на уеб-базираната платформа. Видно от профила на купувача на АОП, първата процедура с този предмет бе прекратена, а втората все още е на етап разглежадне на офертите за съответствие с креитериите за подбор.

От АОП изрично посочват, че новата дата е в съответствие с тази, определена в Директива 2014/24/ЕС и Директива 2014/25/ЕС. Следователно, отлагането няма да се отрази на изпълнението на ангажиментитена България по транспониране на посочените европейски актове.

Източник: АОП

НСЕОП

НСЕОП

Националното сдружение на експертите по обществени поръчки е сдружение с нестопанска цел, регистрирано по Закона за юридическите лица с нестопанска цел.
Bookmark the permalink.