От НСЕОП с отворено писмо до общините и ключови институции, експертите призовават за подкрепа на предложението да отпаднат корекциите за неспазване на чл. 16г от ЗОП

delete-button

 

Националното сдружение на експертите по обществени поръчки (НСЕОП) излезе с отворено писмо до заместник министър-председателя по икономическата политика и европейските фондове г-н Томислав Дончев,  заместник министър-председателя по демографската и социалната политика и министър на труда и социалната политика г-н Ивайло Калфин, министъра на финансите г-н Владислав Горанов и Националното сдружение на общините в Република България. В него неправителствената организация отправя апел за отмяна на всички финансови корекции, наложени поради неприлагане на правилата за запазване на поръчки за организациите на хората с уреждания. Експертите мотивират искането си с множеството слабости на нормативната уредба, регламентираща въпросния преференциален режим. Ето го и пълният текст на писмото:

ДО

Г-Н ТОМИСЛАВ ДОНЧЕВ
ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ
ПО ЕВРОПЕЙСКИТЕ ФОНДОВЕ
И ИКОНОМИЧЕСКАТА ПОЛИТИКА

Г-Н ИВАЙЛО КАЛФИН
ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ
ПО ДЕМОГРАФСКАТА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА И
МИНИСТЪР НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА

Г-Н ВЛАДИСЛАВ ГОРАНОВ
МИНИСТЪР НА ФИНАНСИТЕ

НАЦИОНАЛНО СДРУЖЕНИЕ НА ОБЩИНИТЕ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Относно: Официална позиция на НСЕОП по наложени от управляващите органи на оперативни програми финансови корекции във връзка с разпоредбата на чл. 16г от Закона за обществените поръчки

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

Националното сдружение на експертите по обществени поръчки (НСЕОП) е организация, която припознава като своя мисия формирането на експертни мнения и позиции, подпомагащи професионално политиките по разходване на публичните средства и целия процес на възлагане и контрол на обществени поръчки по най-добрите европейски практики.
В потвърждение на мисията си, НСЕОП изразява категорично несъгласие и се противопоставя на безпричинното и според нас незаконосъобразно налагане на финансови корекции на база неаргументирани твърдения за нарушения на реда за преференциално възлагане на обществени поръчки на предприятия и кооперации на хора с увреждания, в частност разпоредбата на чл. 16г от ЗОП.
Предвид изложеното и с оглед на факта, че разчитаме на Вашата далновидност, чувство за справедливост и споделяне на ценностите за консенсусно и диалогично изработване на правилата за регулиране на обществените отношения, приложено Ви изпращаме нашата позиция с предложение за незабавно прекратяване на практиката за налагане на финансови корекции във връзка с посочената разпоредба и отмяна на вече наложените такива.
Изразяваме надежда, ще във Ваше лице ще срещнем подкрепа за направените конструктивни предложения и така ще осигурим една по-висока степен на ефективност при разходването на публични средства.

Приложение: съгласно текста

 

С УВАЖЕНИЕ,

ИВАЙЛО СТОЯНОВ
ГЛ. СЕКРЕТАР НА НСЕОП

НСЕОП

НСЕОП

Националното сдружение на експертите по обществени поръчки е сдружение с нестопанска цел, регистрирано по Закона за юридическите лица с нестопанска цел.
Bookmark the permalink.