Обнародвани са промените в ЗОП, редица нови текстове са по предложение на НСЕОП

Промените в Закона за обществените поръчки вече са официално оповестени по надлежния ред. Това стана след като с извънреден брой 86 на ДВ от 18.10.2018 г. бе обнародван Законът за изменение и допълнение на ЗОП, приет от Народното събрание на 4 октомври.

С обнародвания акт се променят множество основни положения в ЗОП, в това число стойностните прагове, които очертават приложното му поле, както и изискванията за публичност и прозрачност, свързани с публикуване на определена информация на профила на купувача на всеки възложител и в Регистъра на обществените поръчки.

С новите текстове се прецизира и кръгът на лицата, които са задължени да декларират т.нар. лични обстоятелства при участие в поръчки. Той се свежда до законните и упълномощени представители на стопанския субект и до членовете на неговите на управителни и надзорни органи. Когато в тези органи членуват юридически лица, обстоятелствата се декларират само от физическите лица, които ги представляват по право и по пълномощие.

Променени се правят и в разпоредбите които уреждат допустимостта на замяна или включване на подизпълнител при изпълнение на договор за обществена поръчка. Вече е предвидена и санкция за неправомерна замяна на изпълнител или подизпълнител, като се цели постигане на дисциплиниращ ефект спрямо страните по договора.

С публикувания в ДВ акт се ревизират и функциите на специализирания орган, отговорен за методологията и предварителния контрол върху обществените поръчки – Агенцията по обществени поръчки. Измененията в тази насока са свързани главно с осъществявания предварителен контрол и имат за цел да оптимизират вида и обхвата му, както и да прецизират съответните разпоредби, които регламентират неговото осъществяване.

Модификации търпят и нормите, регламентиращи дейността на действащия Методически съвет, който е преименуван на Експертен съвет за сътрудничество. Предвижда се, че Съветът ще приема насоки по въпроси, свързани с прилагане на разпоредби от закона, които ще имат характер на експертно становище. Целта е да се подпомогне еднаквото разбиране и прилагане на законодателството в областта на обществените поръчки.

Промени се правят и в административнонаказателните разпоредби, които включват нови санкции за необхванати към момента нарушения, както и наказание за нарушения, извършени повторно.

Ще припомним, че промените в закона влизат в сила от 1 март 2019 г. От това са предвидени редица изключения, едно от които е свързано с въвеждане на задължителното електронно възлагане посредством централизирана платформа ЦАИС ЕОП. Така от 1 ноември 2019 г. започват да действат разпоредбите, според които платформата следва да осигурява подготовка и публикуване на решенията, обявленията, и документациите за обществени поръчки, подготовка и получаване на запитвания и предоставяне на разяснения, подготовка и изпращане на покани, подготовка и подаване на заявления за участие и оферти, както и приемане и обработване на електронни фактури.

Депутатите решиха чак от 1 януари 2021 г. да породят ефект нормите относно функционалностите на платформата за електронни поръчки, свързани с оценяване на офертите, сключване на договор, подготовка и подаване на заявки по договори, както и свързване със системи за електронно разплащане.

От страна на Националното сдружение на експертите по обществени поръчки предстои да бъдат оповестени резултатите от направеното обобщение на общественото обсъждане на приетия закон за промени на ЗОП. Повод за професионално удовлетворение е фактът, че много от конструктивните предложения на Сдружението бяха възприети и станаха част от новите разпоредби на закона.

Източник: ЗОП ПЛЮС

НСЕОП

НСЕОП

Националното сдружение на експертите по обществени поръчки е сдружение с нестопанска цел, регистрирано по Закона за юридическите лица с нестопанска цел.
Bookmark the permalink.