НСЕОП с официално становище по проекта на нов ЗОП

Създаване на Национален съвет по методология и контрол с широко обществено участие, ускорено въвеждане на електронни търгове, централизирано  сертифициране на експертите в сектора и защита за звената за поръчки сред предложенията на сдружението

business-tips

Националното сдружение оповести официалната си позиция по проекта на нов ЗОП. Професионалната организация излиза с редица предложения за актуализиране на текстовете на оповестения проектозакон, публикуван за обществено обсъждане на 09.04.2015 г.

Обществен контрол над обществените поръчки 

Основно предложение на професионалната организация е създаването на постоянно действащ национален съвет по методология и контрол на обществените поръчки, в състава на който да се включват представители на широк кръг организации, в т.ч. НСЕОП. От Сдружението защитават позицията, че със закона трябва да се създаде орган с по-широк функционален обхват и представителство на институциите от този на предвидения съвет по методология. Това може да се реализира чрез създаване на Национален съвет по методология и контрол на обществените поръчки в Република България. С оглед гарантиране на по-високи нива на професионална експертиза и граждански контрол, се предлага в съвета да бъдат включени освен представители на Сметна палта, АОП и АДФИ и такива на други институции, професионални, браншови и граждански организации, в това число Прокуратурата на Република България, Националното сдружение на общините и др. Счита се за удачно и учредяването на Обществен съвет към Националния съвет по методология и контрол с представители на национално представените браншови организации, както и включването в Националния съвет на представители на Обществения съвет. Според изложените мотиви, функционирането на такъв обществен съвет, формиран по браншови и професионален признак съобразно конкретните обществени потребности за повече граждански контрол на публичните разходи, ще допринесе в голяма степен за изчистване на системата от натрупаните през годините негативни обществени мнения и ще спомогне за по-голяма прозрачност и значително повече експертиза при изготвяне на методологията по прилагане на закона, чрез участието в процеса на експерти от съответния бранш.

Всички основни правила да са само в закона

От Сдружението предлагат първичната уредба в областта на поръчките да се съдържа в закона, като отпадне правилника по неговото прилагане и се преразгледат другите действащи подзаконови актове в областта. Понастоящем в проекта на нов ЗОП се съдържат множество препратки към не оповестен към момента правилник за прилагане на закона, включително по отношение на основните аспекти от процеса по възлагане, процедурните правила, работата на комисиите, подготовката на офертите, методологията и контрол, които като първична уредба, би трябвало да са разписани в закона. Така се продължава наложилата се до този момент недобра практика законът да се „доразписва” в правилника по неговото прилагане, което под претекст за законотворческа гъвкавост всъщност постига предимно повишаване на правната несигурност и стимулира непълноценното регламентиране на тази част от обществените отношения в закона. Наред с това, липсата на проект на правилник на практика възпрепятства преценката относно качествата на новия закон (включително по отношение транспонирането на Директива 2014/24/ЕС и Директива 2014/25/ЕС), тъй като двата акта трябва да се гледат като едно цяло, за да може в рамките на законодателния процес да се прецени дали законовите норми не се подменят с текстове от правилника.

Наистина независими експерти

Друго основно предложение на НСЕОП е да се въведе нормативно изискване за задължително участие в състава на оценителните комисии на независими сертифицирани външни експерти при поръчки на най-висока стойност. От сдружението посочват, че участието на такива експерти, чието възнаграждение се заплаща от държавата (напр. Министерство на финансите или Агенцията по обществени поръчки), а не от възложителите, би допринесло както за повишаване на професионалната експертиза на оценителните комисии, така и за независимостта на нейните членове. По този начин се създават значими предпоставки за увеличаване на ефективността на процеса по избор на изпълнител, като същевременно се въвеждат допълнителни гаранции за минимизиране и неутрализиране на негативни явления, като корупционни практики, конфликт на интереси и пр. Експертите считат, че с подобна разпоредба ще се постави началото на процеса по осигуряване на държавно сертифицирана експертиза на специалистите по обществени поръчки, с цел осигуряване на максимално високо ниво на професионална квалификация на хората, пряко заети в процеса по разходване на публичните средства и постигане на обществения интерес от едно високо ниво на ефективност на публичните разходи.

Във връзка с повишаване експертизата в сектора, от НСЕОП излизат и с предложение в ЗОП да се уреди статута и функциите на структурите и лицата, които практически осъществяват организацията по планиране, провеждане и контрол на изпълнението на договорите по обществените поръчки в публичните сектор като съществен елемент за постигане на превенция на корупцията и висока ефективност на публичните разходи. Според оповестените мотиви, тези мерки могат да бъдат постигнати чрез въвеждането на държавно сертифициране на експертите по обществени поръчки в публичния сектор, осигуряване на статут на функционална независимост на експертите по обществени поръчки при законосъобразното изпълнение на задълженията им, както и професионалното им утвърждаване в организациите от публичния сектор. Като съществен елемент за противодействие на опитите за заобикаляне на закона се предлага да се въведе функционална независимост на звената за обществени поръчки. За целта, възложителите следва да определят функционалната структура на звеното и прякото му подчинение на ръководителя на организацията. Възприемайки предложените от НСЕОП промени ще се уреди отговорността на публичните възложители за правилно организиране на процеса по планиране, възлагане и контрол на обществените поръчки.

Да не бавим излишно електронните търгове

Сред ключовите инициативи на НСЕОП е и идеята за по-ранnо въвеждане на задължителни електронни търгове. Според експертите това е единствената реална гаранция за честна игра при постигане на максимален баланс между държавен, обществен и бизнес интереси. Същевременно, важно е при това да се съблюдава пропорционалност, т.е. при дигитализацията поръчките на различна стойност да се третират различно. Най-целесъобразно е дигитализацията да се осъществява при поетапност на обхванатите аспекти от процеса по възлагане (например, първо за сключването на договор и подаването на заявки, след това за подаването на заявления за участие и оферти и оценяването на офертите, накрая – относно фактурирането и разплащането), диференциране на база стойност (по-рано въвеждане за поръчките на най-голяма стойност) и ясно разписване на сроковете и ангажиментите по дигитализацията (в т.ч. в Националната стратегия за развитие на сектора ОП и плана за нейното изпълнение). От професионалната организация на експертите по обществени поръчки считат, че изпреварващото въвеждане на форми на електронно възлагане ще даде възможност да се осъществи плавен и ефективен преход към новите форми на възлагане и по-приемлив процес на учене за всички в системата на обществените поръчки в страната. Липсата на мотиви за отлагането и предприемането на конкретни стъпки през периода до въвеждане на електронното възлагане са друг пропуск в проекта, категорични са от НСЕОП. За справяне с очертания проблем се предлага детайлно разписване (включително в националната стратегия за развитие на сектора и плана за нейното изпълнение) на действията, които следа да бъдат предприети до въвеждане на дигитализацията и отговорната институция.

НСЕОП подкрепя текста на проектозакона, съгласно който АОП ще администрира централизирана платформа за възлагане на електронни обществени поръчки. От друга страна като организация на професионалистите в областта сме длъжни да изкажем сериозните си опасения от това, че в законопроекта единствено е „отбелязана” ресорна институция, която да организира въвеждането на електронните обществени поръчки, без да са определени конкретни изисквания към дейността на АОП по въпроса, реда и обхвата на централизираната система, начина за функционирането и съществените й елементи, както и конкретни мерки по своевременната подготовка и на възложителите и на експертите, а и на участниците за предстоящото въвеждане на електронни обществени поръчки. В законопроекта са маркирани единствено общи и неясни текстове по най-съществения според НСЕОП елемент на съвременното възлагане, а именно електронните обществени поръчки. Във връзка с преписването на някои текстове за електронното възлагане от новите европейски директиви, от НСЕОП напомнят, че изготвянето и приемането на националния закон не изисква просто „преписване” на текстове от Директивите, а практическото им правно обективиране в конкретни процедури, целящи реализирането на принципите за публичност, прозрачност и конкуренция в норми. В конкретния случай това не е постигнато. В тази връзка, експертите предлагат да се пристъпи към незабавно изграждане на ел. платформа за възлагане, чрез използване на Системата за електронно възлагане на обществени поръчки на Министерство на финансите предвид опита на Дирекция „Централно звено за финансиране и договаряне“.

Нови моменти са предложени и във връзка с т.е. профил на купувача. С измененията в нормативната уредба на обществените поръчки от втората половина на 2014 г. за възложителите се въведе ново задължение за публикуване на немалка по обем информация от процеса на възлагане в т.н. “профил на купувача”. Макар с тази мярка безспорно да се постигат редица позитивни ефекти най-вече по отношение повишаване нивата на публичност и прозрачност, новите разпоредби поставиха пред възложителите и не малко предизвикателства. Последните са свързани с необходимостта от реорганизация на възлагането и допълнителния разход на средства и човешки ресурс за възложителите, включително за техническото обезпечаване и поддържане на новите функционалности. С оглед редуциране на тези съпътстващи ефекти на новите нормативни изисквания, реализиране на икономии на публични средства и повишаване на ефективността на процесите, както на ниво отделен възложител, така и в системата като цяло, предлагаме осигуряване на функционалността на профила на купувача да става чрез централизирано софтуерно решение, поддържано от АОП (напр. Индивидуални портлети на Портала за обществени поръчки). Освен горепосочените положителни ефекти, подобна мярка сериозно би допринесла за повишаване на нивата на публичност и прозрачност и минимизиране на негативни явления при възлагането поради невъзможността за манипулация на публикуваната информация. От НСЕОП считат, че мярката би допринесла и за подобряване на отчетността в системата, защото ще позволи по-висока степен на стандартизация при публикуваната информация за осъществяваните обществени поръчки.

Експертни предложения

Сред другите предложения на НСЕОП са и:
– унифициране на използваните понятия с текстовете на новите директиви;
– разширяване на възможностите за комуникация между възложителя и участниците в процедурите;
– въвеждане на задължение за оповестяване на програмата с планирани обществени поръчки за следващата година и създаване на ускорена процедура за поръчки по националните прагове, които са били планирани и включени в тази годишна програма;
– запазване на задължението за приемане на вътрешни правила за всички възложители;
–  многократно използване на решението за промяна;
– въвеждане на срокове, в които АОП да дава методически указания по конкретни казуси и публикуването на всички становища на агенцията, включително за предварителен контрол, в Интернет;
– отпадане на поръчките за строителство от списъка на поръчките, подлежащи на запазване за организации на хора в неравностойно положение, приеман от Министерски съвет;
– въвеждане на изискване за оценка на финансова сила или кредитоспособност на участниците в обществени поръчки.

Предложените нови текстове са формирани въз основа на експертно съгласуване на предложенията, направени по време на дискусиите в рамките на Националната среща на експертите по обществени поръчки, която се състоя на 17 април в гр. София. Участие във форума взеха над 50 участници от цялата страна – служители на управленски и експертни позиции в министерства, общини, учебни и лечебни заведения, институции от съдебната власт, ключови секторни възложители и други публични и бизнес организации, консултанти. В обсъжданията се включи и г-жа Аглика Събева-Цветанова, която е съветник „Икономическо управление и европейски семестър“ в представителството на Европейската комисия в България.

 С целия текст на становището на НСЕОП може да се запознаете тук.

НСЕОП

НСЕОП

Националното сдружение на експертите по обществени поръчки е сдружение с нестопанска цел, регистрирано по Закона за юридическите лица с нестопанска цел.
Bookmark the permalink.