ЕКСПЕРТИ В ДЕЙСТВИЕ: Интервю с г-н Ивайло Манушев, председател на новосъздаденото професионално сдружение на експертите по  обществени поръчки в България

На 21.11.2013 г. в гр. София беше учредена и започна дейността си първата в България професионална организация, обединяваща експертите в обществени поръчки. Едно дълго очаквано събитие в областта на публичния мениджмънт най-сетне видя бял свят. Сдружението се появява точно  преди предстоящите нови, поредни промени в Законa за обществени поръчки. В тази връзка и предвид интереса на нашите читатели ще Ви срещнем с г-н Ивайло Манушев, председател на Управителния съвет на сдружението.

 Здравейте г-н Манушев, защо точно сега се появи Националното сдружение на експертите по обществени поръчки в България” (НСЕОП)?

 Здравейте, първо искам да Ви благодаря, че Вашето специализирано издание е една от първите медии, които публикуват информация за създаденото професионално сдружение. Очаквам и за в бъдеще списание „ЗОП+” да бъде трибуна за проблемите пред всички нас възложителите и експертите по обществени поръчки.

Сдружението представлява независима, доброволна, професионална организация, обединяваща физически лица, които работят или имат интереси в теорията и практиката на управлението и контрола на обществените поръчки.

Една от основните причини да създадем тази професионална организация е назрялата необходимост от развитие на професията на експертите по обществени поръчки и запълване на празнотата от гледна точка на това, че при всяка дискусия или законодателна инициатива за промяна на ЗОП, като че ли не се чува мнението на хората, които ежедневно възлагат обществени поръчки. Всички знаем органите, които контролират процеса по възлагане, но в нас остава усещането, че правата на възложителите не бяха институционално представени на достатъчно експертно ниво. Основната ни задача, като експерти в тази област е да повишим капацитета на заинтересованите страните, както на възложителите, така и на изпълнителите на обществени поръчки, за да бъде защитен интереса на обществото ни като цяло.

 В тази връзка споделете с читателите на ЗОП+, какви ще са целите на „Националното сдружение на експертите по обществени поръчки”?

 На първо място усъвършенстване професионалните познания и умения на експертите по обществени поръчки, създаване на професионално единство, солидарност и взаимопомощ. Тук е важно да спомена, че професията експерт по обществени поръчки от няколко години е включена в Списък на длъжностите в националната класификация на професиите и длъжностите под Код 2421/5022 от Приложение 4 към Заповед № PД01-931/27.12.2010 г. с влезлите в сила промени в НКПД-2011 от 01.01.2013 г.

Учредителите на сдружението поставиха пред управителния съвет задачата да работи за утвърждаване и издигане престижа на професията „експерт по обществени поръчки”, защита на обществените интереси, чрез приемане на етични и професионални стандарти за добри практики и за работа на експертите в областта на управлението и контрола на обществени поръчки. Считаме за много важна и наша целта ни за осигуряване на необходимите за държавното управление на Република Българи професионално подготвени експерти в областта на управлението и контрола на обществените поръчки.

Всички знаем, колко е трудно на възложителите, особено по-малките общини и административни структури да натрупат необходимия опит и капацитет за осигуряване на ангажиментите си по ЗОП в частност и като ангажименти по доброто финансово управление като цяло.

Друга наша амбициозна цел е реализирането на дейности по подпомагане на изпълнителната и законодателната власт в Република България при осъществяване на публичния мениджмънт, изготвянето на справедливо законодателство в областта на обществените поръчки и постигане на ефективност при разходването на бюджетните и извънбюджетните средства, както и на средствата, свързани с извършването на дейности с обществено значение. Дори и в момента сме свидетели на опита на изпълнителната власт да оптимизира процеса на възлагане, но смятам че може още много да се направи в тази насока.

 Това означава ли, че ще бъдете гласа на възложителите пред централната власт?

 Благодаря за точния въпрос. Очакваме в най-скоро време НСЕОП, да се утвърди като браншовата организация на експертите по обществени поръчки. След задълбочен анализ на процесите на възлагане, изпълнение и контрол на обществени поръчки, стигнахме до извода, че интересите на експертите, хората от практиката не са защитени в достатъчна степен и експертно и като представителство пред законодателя, управляващите органи и контролните органи.

Ние ще работим за издигане статута на експертите на едно достойно професионално ниво. Разбира се и контролиращите органи също са в нашата целева група, защото процеса е взаимен и с една по-добра координация, смятаме че може да помогнем за съществено оптимизиране и повишаване на експертизата на всички заинтересовани лица в националните процеси по подготовка, възлагане и ефективно изпълнение на обществените поръчки.

 Сега се говори много за хармонизиране с европейските практики и процедури, смятате ли да насочите усилия в тази насока?

 Като страна член на Европейския съюз, ние сме задължени да следваме философията на нашите партньори в процеса на защита на публичния интерес. Ангажираме се да работим за популяризиране на положителните европейски и световни практики в областта на управлението и контрола на обществените поръчки. В тази връзка вече сме стартирали осъществяването на контакти със сродни на нашата професионални организации в цяла Европа. Предвиждаме да инициираме създаването на европейска мрежа за обмяна на добри практики в областта на обществените поръчки на ниво ЕС. Информацията от създадените към момента подобни контактни групи на практика по никакъв начин не достига нито до възложителите, нито до техните експерти, нито до другите заинтересовани лица. Затова и ще насочим усилията си и в тази посока.

 Факт е, че голяма част от стопанския живот на страната минава през обществените поръчки. Това сериозно повишава изискванията към морала и експертизата на самите експерти, считате ли, че те получават справедливо възнаграждение за труда си?

 Смятам, че труда на експертите по обществени поръчки не е достатъчно добре заплатен, особено що се касае за работещите в публичните институции. Все пак от етичното и професионално изпълнение на задълженията им, зависи в голяма степен законосъобразното и ефикасно разходване на публични средства, а и цялостното финансовото състояние на съответната институция, била тя община, министерство, болница, университет и т.н.

Ние считаме, че участието в комисии за провеждане на процедури по ЗОП трябва при всички случаи да е възмездно. В тази връзка възнамеряваме да предложим промяна на разпоредбите на чл. 34, ал. 7 от ЗОП и чл. 7, ал. 3 от Закона за държавния служител, като заплащането стане задължително независимо от обстоятелството дали члена на комисията е външен експерт или длъжностно лице на служебно или трудово възнаграждение. Това е и нашето първо предложение, което възнамеряваме да изпратим до председателя на комисията по правни въпроси в Народното събрание.

Ние се ангажираме да работим за защита на експертите по обществени поръчки по всички въпроси, касаещи, справедливо заплащане на труда им, жизненото равнище и професионалната им квалификация, осигуряването на достойно съществуване, работно време и здравословни и безопасни условия на работа.

 По-високо възнаграждение, това е добре, но какво ще направите за да опровергаете, ширещото се в обществото мнение, че хората занимаващи се с обществени поръчки са най-малкото не много коректни към публичния интерес?

 Една от най-важните тези, които сме възприели и като организация и като хора е, че именно силната професионална защита на самите експерти ще им помогне и на тях самите за да могат в най-голяма степен да бъдат полезни и да защитават обществения интерес. Също така възнамеряваме да създадем и популяризираме етичен кодекс на експертите по обществени поръчки.

 Целите ви са амбициозни, но как ще ги реализирате?

 Една от основните дейности на сдружението ще е да разпространява добрите практики, да бъде мост между отделните държавни институции и хората от практиката.

Планираме да създадем учебни програми в областта на управлението и контрола на обществените поръчки, който да се въведат в средните и във висшите учебни заведения за да подготвим бъдещите управленци на Р. България да ефективно да управляват публичните средства. Ще разширяваме областта на експертиза, чрез установяваме на контакти със сродни професионални и научни организации в чужбина, за обмяна на добри практики. Ще осигурим участие в Европейската мрежа за сътрудничество между експерти в областта на обществените поръчки за нашите членове. Ще организираме срещи с представители на държавни и местни органи и публичноправни организации за съвместно обсъждане на проблеми, свързани със законодателството в областта на управлението и контрола на обществените поръчки и практическото му приложение. При осъществяване на дейността си ще си сътрудничим и взаимодействаме с Европейският парламент, Европейската комисия, възложителите на обществени поръчки,  органите по обжалване, контрол и методология на обществените поръчки.

 Отдавна се говори за облекчаване на възлагането, чрез създаване на типови договори и документи, какво смятате за това?

 Безспорно това ще облекчи процеса, но не бива да се залита в крайности, защото различните възложители имат специфики и конкретни изисквания. Аз бих искал да коментирам нещо, което нашия екип смята за много важно, а то е разширяването на приложението на критерият за избор – икономически най-изгодна оферта, с цел гарантиране получаването на устойчивост при разходване на публичните средства. Когато вие си купувате нещо, предполагам че избирате не само по цента, но и по доста други критерии, т.е вие правите избора си въз основа на икономически най-изгодна оферта. Същото е и при обществените поръчки. За контролиращите институции е значително по-лесно да преглеждат процедури възложени на най-ниска цена, но дали с това успяваме да предоставим на гражданите наистина най-доброто?

 От гледна точка на възложителите на дейности по европейски програми смятате ли, че има нещо което пречи на процеса?

 Благодаря Ви за важния въпрос. Да ние считаме, че три са основните фактора пречещи на ефективното усвояване и съответно разходване на средства от европейските фондове. Според нас те могат да бъдат групирани в следните три групи:

  1. Регламентиране на административен ред за обжалване на наложени от управляващите органи или от междинните звена финансови корекции.
  1. Незабавна държавна намеса спрямо недобросъвестни фирми и лица, „специализирали” се в областта на обжалването на обществени поръчки. Създаване на правен механизъм за предоставяне на обезпечение в размер едно на сто от стойността на поръчката за процедури по ЗОП под формата на паричен депозит по сметка на КЗК или като банкова гаранция.
  1. Ясно дефиниране на т.нар. систематична свързаност между отделни обществени поръчки със сходни предмети. С цел недопускане разделянето на обществените поръчки и даването на възложителите на ясен сигнал на това кое е законосъобразно и кое не е.

 Това според нашата организация са и едни от най-съществените моменти, които ние ще отстояваме с конкретни предложения и аргументи, с които ще запознаем широката общественост, надявам се и чрез страниците на Списание „ЗОП+”.

За съжаление през настоящия програмен период 2007-2013, станахме свидетели на една практика за налагане на финансови корекции по изключително ултимативен начин. В крайна сметка възложителите и управляващите органи са партньори в процеса на усвояване на евросредства. За обществото ще е много по-полезно да си съдействаме по справедлив начин. Говоря за възможността за обжалване на наложени финансови корекции и  Националното сдружение на експертите по обществени поръчки ще работи усилено за промяна на този несправедлив режим още от следващата година.

Друг много важен момент е обжалването на процедурите. Очаквам въвеждане на механизма за обезпечение, които действаше успешно преди в ЗОП. Така ще се ограничат случаите на умишлено блокиране на процеса. Свидетели сме на умишлени забавяния по различни процедури, които понякога и до невъзможност за успешното финализиране на цели проекти, финансирани със средства от ЕС.

 Благодарим Ви за отделеното време и успех на Сдружението на експертите по обществени поръчки. От екипа на ЗОП+ ще следим с интерес развитието на браншовата организация на експертите по обществени поръчки.

НСЕОП

НСЕОП

Националното сдружение на експертите по обществени поръчки е сдружение с нестопанска цел, регистрирано по Закона за юридическите лица с нестопанска цел.
Bookmark the permalink.