Стани член на НСЕОП

 

За да станете член на сдружението е необходимо да изпратите заявление до Председателя на сдружението на официалния адрес на сдружението или на е-мейл nseop@nseop.org

 


З А Я В Л Е Н И Е

ЗА ЧЛЕНСТВО В НАЦИОНАЛНОТО СДРУЖЕНИЕ
НА ЕКСПЕРТИТЕ ПО ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ (НСЕОП)

От ………………………………………………………………………………………….

 

Уважаеми колеги,

Заявявам волята си за членство в НСЕОП.

Приемам и се задължавам да спазвам Устава на НСЕОП и редовно
да си плащам определения размер на членски внос за 2018 година
в размер на 80 (осемдесет) лева годишно.

…………………..                                                                       …………………….

/Дата/                                                                                 /Подпис/

НСЕОП
1309 София,
Столична община, Район Възраждане,
ул. „Алдомировска” № 138-140,
Офис 11

Ивайло Стоянов, гл. секретар на НСЕОП

e-mail: nseop@nseop.org

 

working-together-etc

Comments are closed.